1556Sammandrag av syriska silkesplantans historiaSwartz Olof
1793, nov-dec

SAMMANDRAG AF SYRISKA SILKES-PLANTANS HISTORIA AF OLOF SWARTS.

Beskrivning av silkesplantan och hur man odlar den. Anses nyttigare än linet och används till sängar, kuddar och mjuka bolster. Silket kan blandas med andra textila fibrer och ger gott resultat. Blir vackert efter färgning.

I maj 1792 planterades silkesplantan Asclepias Syriaca eller Apocynum Vincetoxicum på Kungl. Logården och i Kungl. Carlbergs trädgård. Till det finare materialet används fröhylsan men även stjälken går att använda.

----------------------------
 
1557Försök till förbättrande av mager hårdvallsängUggla, C H
1793, nov-dec

FÖRSÖK TIL FÖRBÄTTRANDE AF MAGER HÅRDWALLS-ÄNG.

På en gödslad åker såddes korn på våren och sedan det var nedkört utkastades råg. Varefter åkern harvades. Kornet mognade i vanlig tid. När kornet var skördat började rågen synas och kunde skördas året därpå i riklig mängd

----------------------------
 
1558Kyrkoherde Törners berättelse om gjorda trädplanteringar och odlingarTörner, Laur. Joh
1793, nov-dec

UTDRAG AF HERR KYRKOHERDEN TÖRNERS I SWARS BERÄTTELSE OM DESS GJORDA TRÄDPLANTERINGAR OCH UPODLINGAR, M.M., BESTYRKTE SÅ WÄL MED SOCKNESTÄMMANS BEWIS AF D. 1 JULII, SOM GENOM HÄRADS-RÄTTENS PROTOKOLL AF D. 21 SEPT.1792.

Pastor Törner var komminister i Vårdsberg 1 mil från Linköping i 27 års tid. Han planterade mycken skog på den skogfattiga platsen och vid flyttningen fick efterträdaren betala 100 Daler till honom.

När han flyttade till Varf och Styra fortsatte han sina skogsplanteringar och anlade trädgård med fruktträd uppdragna ur kärnor. Han anlade även dammar och diken. Han har byggt av sten och i brist på sjöar anlagt en kanal där rudorna trivs.

Han gjorde en grotta omgiven av träd, där solhettan föga besvärar sommarnöjets älskare.

Han har förbättrat en väderkvarn, så att dess vingar vrids i alla väderstreck. Byggt en linbråka, som slår över en kvadrataln i taget på det utbredda linet. En åkervält, som kan rå på den hårdaste lera. En stengrip, som kan lyfta tunga stenar.

På åtta års tid har han tagit 2587 råttor i fällor i sädesmagasinet.

Uti alla dessa upptåg har jag dels varit enväldig, dels hantlangare, varigenom orörlighet i armar och ben förekommit, även icke allenast magsyra och skärpa i blodet utan ock ryckningar, hjärtklappning och huvudyra för arbetslöner och utgifters skull.

----------------------------
 
1559Utdrag ur ett brev angående årsväxtenAnonym
1793, nov-dec

UTDRAG AF ET BREF ANGÅENDE ÅRSWÄXTEN, M.M.

Regn under blomningstiden gav sämre gröda än året innan. Trots gynnsamt höbärgningsväder blev höskörden mindre än föregående år. Höstsädet angreps av bladmask, men efter frost förstördes den fienden och brodden kom upp

----------------------------
 
1560KungörelsePatriotiska Sällskapet
1793, nov-dec

KUNGÖRELSE

Efter åtskilliga förfrågningar vill Sällskapet meddela, att insamlingen av gåvor till von Akens eldsläckningsexperiment fortfarande pågår. Detta är kungjort i Inrikes tidning 105.

----------------------------
 
1561Anmärkningar angående väderleken för oktober och november 1793Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1562Beskrivning av en s.k. knivsladd, varmed man kan hålla trädesåkrarna rena från ogräsWängberg, Lars
1794, jan-febr

BESKRIFNING ÖFWER EN SÅ KALLAD KNIFSLADD, ELLER ET REDSKAP HWARMED MAN KAN HÅLLA TRÄDESÅKRARNE RENA FRÅN OGRÄS. PÅFUNNEN SOMMAREN 1793 AF LARS WÄNGBERG, BEFALNINGSMAN PÅ WÄNGSJÖBERGS SÄTESGÅRD I NORRA UPLAND

1793 kunde inte sladdar rå på den genom torka hårda och packade jorden och hålla det rent från ogräs. Jag gjorde då ett redskap, som skadade ogräset, en s.k. knivsladd. Beskrivning följer. Denna knivsladd kan erhållas genom sekreterare Fischerström eller beställas från Vängsjöberg för 7 riksdaler.

----------------------------
 
1563Brevväxling i anledning av frågan: Huruvida det är nödvändigt att åkerjorden ligger i trädeYoung, A
1794, jan-febr

BREFWÄXLING, I ANLEDNING AF DEN FRÅGA: HURUWIDA DET ÄR NÖDWÄNDIGT, AT ÅKERJORDEN ET HELT ÅR LIGGER I TRÄDE, UTAN AT UNDER EN DEL AF DEN TIDEN TILSKYNDA SIN ÄGARE NÅGON FÖRDEL; ELLER OM ICKE TRÄDESJORDEN KAN OM WÅREN BESÅS MED NÅGON NYTTIG WÄXT, SOM SKÖRDAS SÅ TIDIGT, AT SAMMA ÅKER HINNER BLIFWA REDD, FÖR AT GENAST EMOTTAGA HÖSTSÄDET? UTDRAGEN AF H:R ARTHUR YOUNGS ANNALS OF AGRICULTURE

Brev 1 av J Plampin. Jag träder på all jordmån. Rovor renar inte åkern från ogräs lika bra som trädet. Jag förordar träde så ofta som möjligt.

Brev 2 av M Mason. Sommarträden är ovillkorligen nödvändiga på stark jordmån. Anmärkningar om vilka grannar och brevskrivare som är de bästa lanthushållare. Det är uppenbart att solen ger jorden något, som befrämjar fruktbarheten, men också tar bort något. Växterna hämta färgen från solen. Lägger man ett svart kläde på snön sjunker det ner, vilket inte ett vitt gör. Jag tror inte att det ruttnande tillför växterna föda.

Brev 3 av W Hall. Jag har i 18 år varit lantbrukare och låtit jorden ligga i träda. Dock kan de åkrar, som alltid brukas bära god skörd. Jag vill inte försvara någotdera systemet. Jag vill råda mina grannar att använda denna ordning: bönor, vete, rovor, korn och klöver. Jag föreslår att man sår med maskin. Vändplogen vill jag också rekommendera. Medelmåttiga skördar är fördelaktigare än rika.

Anmärkningar av utgivaren. Jag anser vändplogen vara den sämsta plogen i kristenheten.

----------------------------
 
1564Om nyttan av det vilda kastanjeträdetSefström, E
1794, jan-febr

OM NYTTAN AF DET WILDA CASTANIE-TRÄDET

Aesculus Hippo-Castanea är det prydligaste och nyttigaste trädet. Virket kan användas till det mesta och löven stoppas i madrasser. Barken torkas och pulvriseras och används istället för kinin. De unga bladskotten kan tillredas som sparris. En hälsosam grönrätt som kan tillredas åt dem som lider av fältsjuka.

----------------------------