1501Utdrag ur Bindheims Rön om mur- och taktegelberedning samt om de medel, som kunna hindra vatten att tränga genom tegeltakAnonym
1792, mars-april

UTDRAG UTAF BINDHEIMS RÖN OM MUR-OCH TAK-TEGELS BEREDNING, OCH OM DE MEDEL, SOM KUNNA HINDRA WATTEN, AT TRÄNGA GENOM TEGELTAK; INFÖRDE UTI CRELLS BEYTRÄGE ZU DEN CHEMISCHEN ANNUALEN, 5:TE BANDETS 1:STA STYCKE, SID 40 OCH FÖLJ.

Första metoden. Att stryka god och ren tjära på taket och strö sållad sand på, som inrivs med ett bräde. När det torkat, överdras det med lera och strös ny sand på. Sist överdrages med kalk och vitlimmas.

Andra metoden. Först överstrykes med tjära och inrives sand. Sedan överdrages med en massa bestående av kalk, oxblod, lera, sand, gips, tegelmjöl, slöjdspån och hackade djurhår. Massan bredes på tegeltaket och överströs med sand. När detta är torrt dras över med en massa av kalk, oxblod, sand och smedscinder. Sist en massa av kalk, med något mjöl och några ägg inblandade. Ett tak behandlat på detta sättet står emot regn, eld och slag.

Ett kitt att laga sprickor med görs av skevor, som faller från linet och blandas med lera.

----------------------------
 
1502Att hjälpa och förekomma drickas surnadAnonym
1792, mars-april

AT HJELPA OCH FÖREKOMMA DRICKAS SURNAD

Dricka som under sommaren stått i starkt drag har mistat sin syra. Tullinspektor Hielmberg menar att man genom att sätta dricksbuteljerna i drag kan borttaga syra i dricka. Patriotiska Sällskapet anser inte detta helt ogrundat.

----------------------------
 
1503Utdelade hedersbelöningarPatriotiska Sällskapet
1792, mars-april

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR

För uppodling, stenhusbyggnad, berömlig tjänst vid lantbruket, berömlig ladugårdspigetjänst och för spånad.

----------------------------
 
1504Anmärkningar angående väderleken för februari och mars 1792Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1505Brev om de uti Österbotten kring Uleåborg samlade naturaliernaJulin, Johan
1792, maj-juni

BREF OM DE UTI ÖSTERBOTTEN, SÄRDELES OMKRING UHLEÅBORG SAMLADE NATURALIER

Insekter, maskar, iglar och musslor samt stenarter beskrivs.

----------------------------
 
1506Försök att befordra fruktträd att bära fruktGeyer, Carl Fredric
1792, maj-juni

FÖRSÖK AT BEFORDRA FRUKTTRÄN AT BÄRA FRUKT

Vid lövfällningen lägger man Stercus humanum runt rötterna, vilket förhindrar trädmasken, som skyr det bittra och brända som snus, peppar, sot, aska och svingödsel.

Vid jul utkörs hästgödsel på kållandet och rörs inte förrän till våren. Kålen har varit fri från mask.

----------------------------
 
1507Cajana JägarbatallionAnonym
1792, maj-juni

CAJANA JÄGARE-BATAILLON

Enligt kontrakt 1681 har Cajaneborgs slott försvarats av 150 man av allmogen. Även sedan slottet förstörts av ryssarna 1716 har samma förhållande rått. Manskapet har letts av en kapten, som två gånger om året exercerat dem. 1756-1766 blev kompaniet underställt Österbottens regemente, sedan återgick det till det gamla. Det var omöjligt för 150 man att försvara den 26 mil långa gränsen, så 1788 utökades styrkan till 300 man, en profoss och 6 trumslagare, som skulle förses med torp.

Då ryssarna oroade vid gränsen blev trupperna genast fördelade i två bataljoner, Lätta Infanteriet och Jägarbataljonen, vardera om 3 kompanier. I april 1790 marscherade Lätta Bataljonen till Karelen och vidare till Kymmendegårds län, där de hemförlovades. Jägarbataljonen bevakade gränsen och blev attackerade och 2 man sköts. Sedan 1791 är dessa lantvärnstrupper införlivade med Österbottens Regemente.

----------------------------
 
1508Om befordrandet av mera tillgång och bättre pris på läder och skinnvarorCreutz, Carl G
1792, maj-juni

OM BEFORDRANDET AF MERA TILGÅNG OCH BÄTTRE PRIS PÅ LÄDER OCH SKINNWAROR

Då läder och skinn är dyrt i våra dagar, har det fallit mig in, att man borde frångå de fördomar, som förbjuder människan att taga skinnet av hästar, hundar och kattor. Det är inte misshagligt att ta vara på skinnen efter vilda djur, varför skulle det vara orent att hantera de djur, som människan själv föder upp. Man äter ju numera hästkött. Om skinnen skall bli bra, måste avpälsningen ske medan kroppsvärmen är kvar. Då kan man inte lita till usla, vanfrejdade och svagsinta människors hjälp. Detta arbete måste man klara på gården. Och vad skulle förorena händerna, som inte vatten kan rena.

----------------------------
 
1509Prosten Schares frossdropparHagström, A J
1792, maj-juni

PROSTEN SCHARES FROSS-DROPPAR

Pomeransskal, ålandsrot, brödkummin, enbär, baggsöta och malört hälls i en butelj brännvin. Skvalpas runt ett par gånger om dygnet i 7-8 dygn. En timma innan paroxysmus infinner sig ges ett skedblad i en vanlig sup brännvin. Patienten läggs till sängs och täcks med varma kläder. Han kommer i svettning och febern hinner inte infinna sig. Medlet är också magstyrkande.

----------------------------