1478Vidtagna anstalter till fattigas understödAnonym
1791, juli-aug

WIDTAGNE ANSTALTER TIL FATTIGAS UNDERSTÖD

I en tid då de fattigas antal ökar, är det nödvändigt att känna grunderna till fattigdomen och hur man skall befordra arbete och flit. Staden Hamburg får bli förebilden. Där finns en fattigdirektion, varunder lyder föreståndare och uppsyningsmän för de 5 fattigdistrikt, som staden är indelad i. Uppsyningsmännen infinner sig den första torsdagen i varje månad och avlägger rapport om magasiner, arbetsrum, spinnstolar, utdelning av ämnen och redskap samt utdelning av fattigmedel och de sjukas vård. Uppsyningsmännen bytes vart tredje år.

Man prövar de fattigas anlag för ett visst arbete och drar försorg om deras föda, bostad, kläder och undervisning. De som genom dryckenskap eller annan oredlighet är ovilliga att arbeta inspärras i sina kojor eller på tukthuset tills de bättrar sig. Orkeslösa befordras till hospitalerna.

Inrättningarna bestrids av gåvor och insamlingar varje vecka. Främmande avvisas och tiggeri på gatorna är strängeligen förbjudet.

32 frågor skall besvaras av den fattige om hans förhållanden. Andra frågor besvaras av personer i hans omgivning.

----------------------------
 
1479Om linberedningAnonym
1791, juli-aug

OM LINS WATTURÖTNING

Det är genom linets rötning, som det börjar sin dödskamp, till fullkomlighet för människosläktets behov och överflöd. Här finns två skolor, de som förordar landrötning och de som föredrar vattenrötning. Vattenrötningen som den sker i Hälsingland, är enligt mina rön det förnämsta. Då landrötning tar lång tid skadas de finare delarna medan man väntar att de grövre skall bli rötade. Vid landrötning blir endast halva strået kvar och arbetstiden är veckor. Stora delar av ängar och fält blir upptagna under lång tid. Man är också beroende av väderleken. Alla dessa problem slipper man vid vattenrötning.

Sedan fröna är tillvaratagna bredes linet ut i små kärvar på en av stänger gles flotte, som läggs i sjön. Överst läggs plankor och sten, som håller linbädden på plats. Klart efter 9-10 dygn. Metoden används även för hampa.

----------------------------
 
1480Vidlyftiga och mera sammanfattande försök angående mossornas färgämnenAnonym
1791, juli-aug

WIDLÖFTIGARE OCH MERA SAMMANFATTA FÖRSÖK, ANGÅENDE MOSSORNAS FÄRGÄMNEN

Lantmannakvinnorna har länge gjort förträffliga färgstoffer. Dock har de undvikit mossa, därför att tillredningssättet med urin som stått 5-6 veckor och ruttnat, varit otrevligt att arbeta med. Jag har nu lyckats förkorta tiden, så att det räcker med 5-6 dagars förruttnelse och lukten är knappt kännbar. Man pulvriserar mossan och blandar med salmiak och kalk och häller allt i en flaska med vatten. Denna hettas upp utan att koka. Åtskilliga beskrivningar och recept på olika mossor och tillredningar av färger. Med dessa metoder menar författaren att de borde användas i större sammanhang vid färgerier.

----------------------------
 
1481Anmärkningar angående väderleken för juni och juli 1791Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1482Att förekomma stora strömmars betydliga skador genom strändernas borttagandeHermansson, Råberg
1791, jan-febr

AT FÖREKOMMA STORA STRÖMMARS BETYDELIGA SKADOR GENOM STRÄNDERNES BORTTAGANDE.

Stränderna skadas av fördämningar både konstgjorda och naturliga, kraftigt vattenflöde och isgång.

Fördämningar för fisket kan vara orsaken. Även fördämningar som blir av mjöl- och sågkvarnar t.ex. sågspån kan hindra strömmens lopp.

Ras av skogbevuxna stränder, som inte huggits i tid eller stora stenar som rullat i floden kan hindra strömmens lopp.

Häftig snösmältning och mycket regn som orsakar översvämning kan skada stränderna. Isavgång är en av orsakerna till översvämningar och strandskador.

Att rensa strömmen och stränderna tidigt på våren, innan vattnet har stigit och medan isen delvis ligger är ett sätt att undvika skador. Att bli av med ler- och sandbankar kan ske, om man strör kolstybb och aska på isen och får den att smälta snabbt, så att vattnet formar en kanal där leran och sanden trycks fram och strömfåran blir tillräckligt djup.

Att fiskeidkare rensar sina fasta fiskebyggnader och att stränga straff utmäts för dem som inte sköter sina åligganden.

Detta gäller även de kronobetjänter, som har till uppgift att sköta tillsynen.

Att spränga i trånga passager och i krökar.

Två svar på prisfrågan redovisas och en ritning för pålning och risflätning som kan påverka stränderna beroende på strandens beskaffenhet. Även plantering av stränderna föreslås. Alla, som bor utefter stranden, skall dela på kostnaden.

----------------------------
 
1483Om maskar i vatten och ättika samt om de kan orsaka brand och sotAnonym
1791, jan-febr

OM MASKAR I WATTEN, ÄTTIKA M.M. OCH OM SÅDANE SOM FÖRORDSAKA BRAND OCH SOTAR.

Beskrivning av ett stort antal maskar (sträckare).

----------------------------
 
1484Nytt sätt att med en enda kos mjölk uppföda 4 till 5 kalvarAnonym
1791, jan-febr

NYTT SÄTT, AT MED EN ENDA KOS MIÖLK PÅ EN GÅNG UPFÖDA 4 TIL 5 KALFWAR. KUNDGIORT AF SÄLLSKAPET TIL LANDTBRUKETS BEFORDRAN UTI DUBLIN.

Från Dublin har sällskapet erfarit följande. Man fyller ett lerkärl med tättslutande lock med sönderskuret hö och fyller på med kokande vatten. Låter stå ett par timmar och har då en höbryggd liknande te. Detta blandas med mjölk och räcker att föda flera kalvar.KUNGÖRELSE. Svar på prisfrågan: Hur man skall förbättra boskapsskötseln så att den blir jämnbördig med åkerbruket. Frågan utlystes en andra gång till dubbelt pris, 60 riksdaler.

----------------------------
 
1485KungörelsePatriotiska Sällskapet
1791, sept-okt

KUNGÖRELSE

Svar på frågan: Genom vilka medel skulle lantmannen i Sverige säkrast och snarast förmås, att i sådan mån utvidga och förbättra sin ladugård eller boskapsskötsel, att den kom i full jämvikt med åkerbruket och därmed blev ansedd lika lönande och således i verk och gärning erkänd för vad den är och bör vara en grundnäring i vårt land.

8 svar har inkommit, men inget fullständigt, varför priset ökats till det dubbla och de nya svaren skall insändas inom ett år.

----------------------------
 
1486Anmärkningar angående väderleken för aug. och sept. 1791Patriotiska Sällskapet
----------------------------