1416Utdrag ur en utgiven och försvarad akademisk avhandling om fruktträdsskötsel i FinlandFahler Johan Henric von
1790, mars-apr

UTDRAG UTUR EN UNDER HERR PROFESSOR DOCTOR CARL N. HELLENII INSEENDE DEN 26 SISTL. JUNII UTGIFWEN OCH FÖRSWARAD ACADEMISK AFHANDLING OM FRUKT-TRÄNS SKÖTSEL I FINLAND; AF HERR CANDIDATEN JOHAN HENRIC VON FALER

Dessa anmärkningar bestrider de allmänt kända grundsatserna om trädskötsel. Det är inte vinterkölden, som ruinerar våra fruktträd, utan växlingarna av värme och köld under våren. Man bör inte lägga trädgårdarna i söder utan som vid Kinnekulle mot norr. Man använder ofta för lös jord att plantera i. Många träd trivs i stenblandad jordmån. Mogna kärnor skall drivas upp i samma jordmån. Dvärgträden är de som klarar sig bäst. De oäkta trädens frukt är varaktigare även om de inte är så välsmakande.

----------------------------
 
1417Utdrag ur ett brev om Ydre härad i ÖstergötlandSchmiterlöw H C
1790, mars-apr

UTDRAG AF ET BREF TIL INTENDENTEN F-R-M, OM YDRE HÄRAD I ÖSTERGÖTLAND, AF MAJOR H C SCHMITERLÖW

Ydre härad är en av de vackraste platser i landet. Ganska stenbunden mark och små åkrar. Åkern har tre skiften, ett år råg, ett år vårsäd och ett år vila. Man brukar korta liar, för att komma åt runt stenarna. Ängen består av hårdvall och här växer lövskog mest björk. I sjöarna finns gott om kräftor och fisk. Man säljer 2 tjog kräftor för 3 runstycken. Insaltade kräftstjärtar klarar sig hela året. Sedan jag undervisat om potatisplantering har man de senaste åren fått god skörd, som används till bröd och brännvin. En tunna potatis, 1/4 tunna havre, 1/8 tunna malt ger 10 kannor brännvin. Av 3 tunnor rönnbär utan tillsats har jag fått 3 kannor destillerat brännvin. Man förstår sig på att draga nytta av kreaturen. Mycket smör och fin ost tillverkas. När jag flyttade hit sköttes herrgårdarna av fogdar och ingen lärde allmogen att förkovra sitt lantbruk. Ett undantag var kamrer Daniel Hörberg på Tunarps egendom. Att bygga stenmurar visar sig inte vara någon vinst.

----------------------------
 
1418En finsk bondes märkliga uppodlingar och uppodlingssättAppelgrén, Leslenius
1790, mars-apr

EN FINSK BONDES MÄRKLIGA UPODLINGAR OCH UPODLINGS-SÄTT

För 33 år sedan flyttade jag, Isak Pussinen Sivola till Leppimäki. Där var skog, stenbunden och vattensjuk mark. Skogen röjdes, stenen uppbröts och diken grävdes. Torv har använts till gödning. Kreatursgödseln blandas med torv och kärrjord. Jag har byggt god väg till kvarnen. Ängarna föder 3 hästar, 14 nöt och 16 får. Jag bränner tjära efter annan metod än andra och får mer. Under detta arbete har jag fostrat 5 barn.

Bondens uppgifter har i dag blivit upplästa i kyrkan och deras riktighet är besannad. Beskrivning av hans tjärbränningssätt. Undertecknat av pastor Lesenius, sexmän och nämndemän.

----------------------------
 
1419Anmärkning över 1789 års höstsåddCreutz, Carl Gustaf
1790, mars-apr

ANMÄRKNING ÖFWER 1789 ÅRS HÖST-SÅDD

Höstsådden, som blivit misslyckad, har lidit mer av solhettan än av mask. När brodden avtynade angreps den av löss.

----------------------------
 
1420Anteckningar angående folknumrenAnonym
1790, mars-apr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FOLKNUMMERN

Stockholm, Kungl. Lifgardets församling, födda 92 , döda 237.

I Falun var ett lyckligt år.

I Kalmar föddes 107 och dog 183.

I Karlskrona föddes 288, men 6011 dog, varav 5000 av amiralitetets manskap.

I Lund föddes 78 barn och endast 44 personer avled.

I Göteborg i Garnisonsförsamlingen föddes 131 barn men på grund av kriget dog 752 personer.

I Vänersborg föddes 59 barn, men 135 personer avled, flest i rötfeber och tärande sjukdomar.

I Borås dog 52 fler än som föddes.

----------------------------
 
1421Utdrag ur brev från ÅboAnonym
1790, mars-apr

UTDRAG AF ET BERF IFRÅN ÅBO DEN 21 DECEMBER 1789

Hösten har varit blid. Rågbrodden ganska fin utan skador av mögel och sniglar.

----------------------------
 
1422Berömliga gärningarAnonym
1790, mars-apr

BERÖMLIGE GÄRNINGAR

Odalmannen Lars Dristig från Rumskulla, som varit soldat i Pommern har nu gift sig och uppodlat ett ställe. Han har byggt en kvarn, vilket ledde till rättegång med andra brukspatroner, som ville fördärva hans goda uppsåt. Han har nu av konungen fått privilegier till detta verk.

----------------------------
 
1423Utdelad brandstodPatriotiska Sällskapet
1790, mars-apr

UTDELT BRANDSTOD FÖR ÅR 1789

3 personer har fått brandstod av Kungl. Patr. Sällskapet.

----------------------------
 
1424Utsatt fråga till besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1790, mars-apr

UTSATT FRÅGA TIL BESWARANDE EMOT BELÖNING

Vilka är de så kallade brodd- och rotmaskar som på 1789 års höstsäd gjort åverkan och vilka är de säkraste och minst kostsamma förvarings- och botemedlen?

----------------------------