1387Instruktion för historielektorn i SträngnäsLannér Is
1789, okt

UTDRAG AF KONGL. MAJ:TS NÅDIGA INSTRUCTION FÖR HISTORIAE NATURALIS LECTORN WID GYMNASIUM I STRENGNÄS. GIFWEN GRIPSHOLMS SLOTT DEN 10 DECEMB. 1779.

Först ett allmänt begrepp om fysiska och moraliska hinder för framgång beroende på okunnighet, fördom, vana eller vanmakt.

Sedan god undervisning i åkerbruksläran, ängsskötseln med mossars uppodling, skogsvård och skogsbesparing. Särskilt behandlas byggnader och gärdesgårdar, där stor besparing kan göras.

Trädgårdsskötsel, vinberedning av frukt och bär.

Första året läses hela naturalhistorien.

Andra året lantbruksmetoder och senare djurs och fåglars ans, sjukdomar och läkemedel.

Tredje året hela vetenskapen nu utökad.

Vid vart års slut skall eleverna och särskilt stipendiaterna examineras inför biskopen och konsistoriet.

Vart tredje år bör till stiftarens heder ett tal hållas över något ekonomiskt ämne, varvid stiftarens förtjänster och hans minne upplivas.

----------------------------
 
1388Beskrivning av ett nytt slags rep av träKlingvall Pehr
1789, okt

BESKRIFNING OM ET NYTT SLAGS REPS FÖRFÄRDIGANDE AF TRÄ.

Raka träd fälles och delas i 1-2 alnars längd. Med en kniv skaver man loss så långa remsor man kan. Dessa flätas tillsammans och ger ett starkt rep som kan användas både vått och torrt.

----------------------------
 
1389Om samling av tagel och dess beredningAnonym
1789, okt

OM SAMLING AF TAGEL OCH DESS BEREDNING.

Tagel är en bristvara och köps utifrån. Detta är naturligtvis helt onödigt om bara lantmännen ansträngde sig litet och tog vara på det från sina egna djur.

Kyrkvaktmästaren i Slottskyrkan i Stockholm köper nu upp tagel, som skall vara rent och inslaget i säck eller matta.

----------------------------
 
1390Botemedel mot svår förstoppningForseman J
1789, okt

BOTEMEDEL EMOT SWÅR FÖRSTOPPNING.

Människolivets plågor drabbar både den lärde världen och uslingen. Dock är förlusten av en lärd värre än av en usling, även om vårt folkfattiga land behöver sina innevånare.

En sjukdom, som kan leda till döden är förstoppning. Ett botemedel, som hjälpte en dräng i Hälsingland, var att gräva ned honom i gödseln i fårhuset. Efter en liten stund begärde han att bli uppgrävd igen för naturens trängande behov. Han var sedan återställd. Även om denna metod på en frisk kan anses osnygg, är den sjuke som plågas inte så grannlaga.

----------------------------
 
1391Brev från ÄlvdalenAnonym
1789, okt

UTDRAG AF ET BREF IFRÅN ELFDALEN, D. 21 AUGUSTI 1789.

Ett starkt regn föll över trakten och Dalälven svämmade över mer än i vårfloden. Dock skadades inte säden utan skörden blev tidigt mogen och fin.

----------------------------
 
1392Anmärkningar angående väderleken för september 1789Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1393Svar till Hushålls-JournalenAnonym
1789, nov

ANMÄRKNING OCH SWAR TIL HUSHÅLLS-JOURNALEN FÖR JANUARIUS ÅR 1787, SIDAN 230.

Vid jämförelsepriserna för år 1686-1786, visade det sig att priserna stigit 1/3. Orsakerna är att söka i följande: 1686 hade vi två spannmålsland, Liv- och Ingermanland, varifrån vi fick säd. Folkmängden har ökat mer än åkerbrukets avkastning. Ett ojämnt spannmålpris.

Rekommenderas att göra som Gustaf Vasa på herrdagen 25 februari 1546, då landet hade haft missväxt i 4 år. Var tredje penning avslogs.

Hålla sockenmagasinen fyllda, och priserna jämna under en tid av 10 år.

----------------------------
 
1394Om sniglar och broddmaskPhilelminthus, M
1789, nov

OM SNIGLAR OCH BRODD-MASK (FORTSÄTTNING OCH SLUT).

(forts)

Artikeln tar upp åtskilliga snigelarter och den forskning, som finns att tillgå. Hänvisas ofta till Linné. Även broddmasken och dess skadeverkan på säden tas upp. Förslag till utrotning.

----------------------------
 
1395Botemedel mot brännsårAnonym
1789, nov

BOTEMEDEL EMOT BRÄNN-SÅR.

Brännsår, som uppstår genom eld eller våta saker, botas genast om patienten själv eller annan närvarande tuggar salt och stryker på såret.

----------------------------