1366Om lanthushållarens förmån av vilda läkemedels insamlande och föryttrandeAnonym
1789, juli

OM LANDT-HUSHÅLLARENS FÖRMÅN AF WILDTWÄXANDE LÄKEMEDELS INSAMLANDE OCH FÖRYTTRANDE.

Att leva på landet är av naturens skapare ämnad till människornas lycksalighet, men ibland uppstår betydliga svårigheter. Sådana är brist på läkare och läkemedel. Därför bör man lära sig att ta vara på de läkeväxter som växa överallt, lära sig torka och använda dem.

Dessutom kan man göra sig en god inkomst på att sälja till apoteken.

Prislista på vad apoteken betalar för olika växter. Barn och gamla skulle kunna utnyttjas till insamlandet och beredningen.

----------------------------
 
1367Om vägvårdans vidare nyttaAnonym
1789, juli

OM WÄG-WÅRDANS (CICHORII INTYBI) WIDARE NYTTA.

Rötterna används till läkemedel och även till ett välsmakande kaffe. Gott mot mjältsjuka. Odlade blir roten sötare och kan användas till mat. I Frankrike odlas den och ges som foder till kreaturen, som må väl av den.

----------------------------
 
1368Medel mot kolikAnonym
1789, juli

MEDEL EMOT COLIK, COLICA FLATULENTA.

Man tager huden som omger valnötskärnan innan den är torr. Lägger den i en butelj brännvin och låter stå i solen. En sup tages vid behov

----------------------------
 
1369Berömliga gärningarAnonym
1789, juli

BERÖMLIGE GÄRNINGAR.

Rådman Mårten Morsing har donerat 200 Rdl. till Ystads skola, som premie till två elever som i examen har bästa insikter i kristendom. Årets fråga:

1) Vilka äro de bevis, som övertyga förnuftet att den heliga skrift är en gudomlig uppenbarelse?

2) Kan förnuftets moral jämföras med evangeli sedelära?

----------------------------
 
1370Utdrag ur sockenstämmoprotokoll i Piätteryds kyrkaÅkerman, Gudmund
1789, juli

UTDRAG AF PROTOCOLLET, HÅLLET WID ALLMÄNNA SOCKNE-STÄMMAN I PIETTERYDS KYRKA DEN 13 JULII 1788.

Syneprotokoll hos Jöns Larsson i Björkerås, torpare under Öijhult, undertecknat av nådårspredikanten och två kyrkvärdar. Torparen har uppfört stuga, loge, lada, fähus och kålgård. Anlagt stenmur, till vilken han och hans hustru Gunilla Jonsdotter själva dragit fram all stenen.

----------------------------
 
1371Anmärkningar angående väderleken för juni 1789Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1372Om det icke vore lämpligt att kringstrykande lappar byggde hus och levde som andraBjörling, Olof
1789, aug

SVAR UPPÅ THEN AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTSTÄLDTA FRÅGA UTI INRIKES TIDNINGEN N:O 63 AF DEN 13 AUGUSTI 1787. OM THET ICKE WORE MÄST NYTTIGT, AT KRINGSTRYKANDE LAPPAR UTOM LAPPMARKEN, MÅ LEDAS TIL ATT BYGGA SIG HUS, OCH INGÅ I SAMMA NÄRINGSMEDEL, SOM DERAS ÖFRIGA MEDBORGARE; OCH HWILKA UTWÄGAR MÅ WARA DE BÄSTA, TIL AT SMÅNINGOM FÖRA OCH WÄNJA DEM TIL ET SÅDANT FÖRÄNDRADT LEFNADSSÄTT.

Dessa kringstrykande lappar ställer till stor skada på många ställen genom sitt flyttande. De ödar skogen genom att hugga unga vackra träd till sina kojor. De hugger också ned träd till bränsle istället för att samla torr ved som redan är fallen.

De tar för sig utan lov. De stör de närboende genom att tigga, pocka och supa. Många tror att lappar kan mer än andra, nämligen trolla och vågar inte neka dem vad de begär.

Deras hundar gör skada på viltet. Deras renar river gärdesgårdarna och trampar ned rågen och äter den, till stor skada för ägaren. Dessutom följs ofta renhjorden av vargar, som stryker omkring gården och ibland tar kreatur.

Hästar är rädda för både renar och lappar och blir svåra att hantera om de möts på vägarna.

Lapparna är tärande medlemmar som inte odlar en enda jordtorva, utan lever på andras bekostnad ungefär som de vilda i Amerika. Det vore till nytta för dem själva om de kunde leva ett annat liv. Deras fylleri kan leda till att de mördar varandra och det berättas att de ligger nakna i sina kojor. Vilka grova laster kan inte bli av detta. Svårigheten att förändra ett så vilt folk är betydande. Svårare än för Tsar Peter den store att utan tvång förändra ryssarna.

Våra lappar äro så intagne av kärlek till sitt levnadssätt att de aldrig skulle vilja lämna det frivilligt. De borde vara skrivna i vissa socknar och anvisade områden på sockenallmänningen och vid svårt straff förbjudas att flytta någon annanstans. De skulle då kunna undervisas i religion. Dessutom skulle inte privata skogar bli skövlade. Deras barn över två år skulle med tvång tagas ifrån dem och uppfostras till vanliga människor.

Kostnaden för detta skulle kunna täckas genom ett sammanskott från hela riket eller ett par kollekter om året. På detta sätt skulle den gamla lappstammen försvinna inom några år och riket av deras avkomma få en hop arbetande och närande medlemmar, som aldrig igen skulle vilja bo ihop med ett så otäckt släkte.

----------------------------
 
1373Erinringar om sädesskörd och sädens rengöringPolander, Henr.
1789, aug

KÅRTA ERINDRINGAR OM SÄDES-SKÖRD OCH SÄDENS RENGÖRING.

Ju mognare och torrare samt renare och friskare säd, som med den minsta möjliga spillning kan vinnas, desto mera förmån och vinst har lantmannen att hämta.

Beskrivning av hur olika sädeslag ser ut, när de är mogna.

I Gadds Svenska lantbruksskötsel rekommenderas en bra lie.

Olika sätt att torka säden. Efterräfsning. Inkörning i lador. Vilka vagnar som bör väljas.

Tröskningen. I Hushållsjournalen N:o 6 1784 finns beskrivning på en tröskmaskin. Sädens förvaring.

----------------------------
 
1374Om broddmask och sniglarAnonym
1789, aug

OM BRODDMASK, OCH SNIGLAR.

Sniglarnas namn i andra språk och de utländska beskrivningar som finns.

Kroppen är avlång, ovanpå kullrig, framtill med en köttaktig sköld. Inunder med en längsgående platt spagel eller fot. På högra sidan med en synlig öppning. Trevare fyra, indragliga.

Man har ifrågasatt om de har ögon. Det som ser ut som ögon sitter långt från hjärnan, men så är också fallet hos kräftorna.

Snigeln har en öppning för andning, parning och orenlighet. Denna öppning är dock indelad i tre avdelningar. Den har tre hudlager med körtlar. De har både manliga och kvinnliga könsorgan och då de parar sig betjäna de varandra på en gång. Äggen utvecklas nu och utstöts alla på en gång.

Sniglarna gå i ett slags ide under vintern, gömda under stenar eller under barken på ett träd. Flera folk äter sniglar. Deras slem kan också användas till skönhetsmedel. De är ett gott botemedel för många olika åkommor.

Forntidens vallflickor slog på snigeln med en kvist. Då drog den in sig, men efter en stund stack den ut en trevare och åt det hållet fanns skällkon.

De läste: Snigel, snigel snälle, Säg mig var min skällko är? Annars skall du få hugg ikväll.

----------------------------