1362Anteckningar angående väderlek och årsväxtAnonym
1789, juni

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNE.

Värmdö. Ingen frost och djup snö. Inget kvarnvatten och omöjligt att få en timmerstock ur skogen.

Södra Ångermanland. Rönnen blommade på hösten. Snö och köld 14 april.

Vänersborg. Sent i maj kom de första skutorna, som hade varit utsatta för mycket drivis.

Malmö. Strängaste vintern i mannaminne. Isen har burit foror mellan Malmö och Köpenhamn hela vintern.

----------------------------
 
1363Märkliga händelser i naturenAnonym
1789, juni

MÄRKELIGA HÄNDELSER I NATUREN.

Sedan år 1757 har 19 känningar av jordbävning noterats i Skara.

----------------------------
 
1364Anmärkningar angående väderleken för maj 1798Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1365Vilka äro orsakerna till missväxt?Blom, Carl M
1789, juli

SWAR PÅ KONGL. SWENSKA PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS FRÅGA: HWILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM WÄDERLEKEN) SOM I ALLMÄNHET MÄST BIDRAGA TIL MISSWÄXTER I VÅRT LAND? BÖRA DE UPSÖKAS, ANTINGEN UTI LANDTMANNENS MINDRE ARBETSAMHET OCH OKUNNIGHET, ELLER UTI RÅDANDE FÖRDOMAR, ELLER UTI BRISTER, - HWILKA UTI ALLMÄNNA FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA UPLETAS, M M? - OCH GENOM HWAD MEDEL OCH UTVÄGAR KUNNA DE, PÅ DET LÄTTASTE OCH FÖR ALLMOGEN MINST KOSTSAMMA SÄTT, FÖREKOMMAS?

Carl Blom svarar på frågan.

1) Olämplig placering av åkrarna.

2) Dålig dikning.

3) Fel jordarter till sädeslagen.

4) Otillräcklig gödsling.

5) Illa tillredde åkrar.

6) Åkern redes inte i rätt tid och inte nog ofta, så att den hålles ren från ogräs.

7) Dåligt utsäde.

8) Fel såningstid och brist på utsäde om hösten.

9) För tidig sådd på våren.

10) Frostkänslig säd sås för långt norr ut.

11) Genom den tillstadde hemmansklyvningen blir åkrarna för små och olönsamma. Tunga pålagor och skatter har bringat den förr så välmående bonden till fattigdom, men också en alltmer tilltagande smak för moder och yppigheter samt tilltagande liderlighet.

----------------------------
 
1366Om lanthushållarens förmån av vilda läkemedels insamlande och föryttrandeAnonym
1789, juli

OM LANDT-HUSHÅLLARENS FÖRMÅN AF WILDTWÄXANDE LÄKEMEDELS INSAMLANDE OCH FÖRYTTRANDE.

Att leva på landet är av naturens skapare ämnad till människornas lycksalighet, men ibland uppstår betydliga svårigheter. Sådana är brist på läkare och läkemedel. Därför bör man lära sig att ta vara på de läkeväxter som växa överallt, lära sig torka och använda dem.

Dessutom kan man göra sig en god inkomst på att sälja till apoteken.

Prislista på vad apoteken betalar för olika växter. Barn och gamla skulle kunna utnyttjas till insamlandet och beredningen.

----------------------------
 
1367Om vägvårdans vidare nyttaAnonym
1789, juli

OM WÄG-WÅRDANS (CICHORII INTYBI) WIDARE NYTTA.

Rötterna används till läkemedel och även till ett välsmakande kaffe. Gott mot mjältsjuka. Odlade blir roten sötare och kan användas till mat. I Frankrike odlas den och ges som foder till kreaturen, som må väl av den.

----------------------------
 
1368Medel mot kolikAnonym
1789, juli

MEDEL EMOT COLIK, COLICA FLATULENTA.

Man tager huden som omger valnötskärnan innan den är torr. Lägger den i en butelj brännvin och låter stå i solen. En sup tages vid behov

----------------------------
 
1369Berömliga gärningarAnonym
1789, juli

BERÖMLIGE GÄRNINGAR.

Rådman Mårten Morsing har donerat 200 Rdl. till Ystads skola, som premie till två elever som i examen har bästa insikter i kristendom. Årets fråga:

1) Vilka äro de bevis, som övertyga förnuftet att den heliga skrift är en gudomlig uppenbarelse?

2) Kan förnuftets moral jämföras med evangeli sedelära?

----------------------------
 
1370Utdrag ur sockenstämmoprotokoll i Piätteryds kyrkaÅkerman, Gudmund
1789, juli

UTDRAG AF PROTOCOLLET, HÅLLET WID ALLMÄNNA SOCKNE-STÄMMAN I PIETTERYDS KYRKA DEN 13 JULII 1788.

Syneprotokoll hos Jöns Larsson i Björkerås, torpare under Öijhult, undertecknat av nådårspredikanten och två kyrkvärdar. Torparen har uppfört stuga, loge, lada, fähus och kålgård. Anlagt stenmur, till vilken han och hans hustru Gunilla Jonsdotter själva dragit fram all stenen.

----------------------------