1287Beskrivning på en riebyggnadWeckström, Wetterstedt
1788, juli

BESKRIFNING PÅ EN RIE-BYGGNAD

Ritning och beskrivning av en ria, som av Patriotiska Sällskapet bedömdes vara värd skådepenning i guld av 5 dukaters vikt.

Tillägg angående förenämnda riebyggnad och tabell över hur mycket virke det går åt.

----------------------------
 
1288Uppgift om minst kostsamma och mest varaktiga takGedda, Dan G
1788, juli

UPGIFT OM MINST KOSTSAMMA OCH MEST WARAKTIGA TAK

Det bästa är platt tegel, som är avpassat för taket. Tegelbruken gör dessa tegel efter modell. Dessa tak passar både i städerna och på landet, även till ladugårdar för dem som så kan. De läggs på tjärade furuspån, vilka håller minst 20 år. Använder man ekspån måste de rödfärgas vart tredje år.

----------------------------
 
1289Anledning till tiggeriers avhjälpande på landetGeijer, Carl Fredric
1788, juli

ANLEDNING TIL TIGGERIERS AFHJELPANDE PÅ LANDET

När man läst prisfrågan, hur Göteborg kommit tillrätta med tiggeriet, måste man tänka på tiggeriet på landsbygden. Detta är mycket utbrett och där måste man ofta härbärgera tiggare under natten, vilket kan medföra smittsamma sjukdomar.

Den förordningen att tiggande skall stanna inom sin socken efterlevs inte. Så länge spannmålspriserna och därmed andra priser är så varierande vill ingen förlagsman handla med spinning och garntillverkning. Detta skulle annars vara ett sätt att försörja de fattiga. De unga lär sig på detta sättet att tigga istället för att arbeta. Om några premier lämnades till den, som tar hand om dessa barn och vande dem vid arbete, skulle man nå samma resultat som med barnhusbarnen i städerna.

Detta förslag skulle väl av en del anses som träldom, men jag kan inte tänka mig värre än att frysa och svälta, som barnen nu gör.

----------------------------
 
1290Gagnande författningar i hushållningenAnonym
1788, juli

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I HUSHÅLLNINGEN

Det förekommer missbruk med de premier, som betalas för calcinerad pottaska. Följande säkerhetsmått förordnas: att den som handlar med pottaska, skall uppge tillverkaren, han skall under livlig ed ange kvantitet och kvalitet, att premierna inte utbetalas med mer än 40 skilling lispundet, att vanliga import och exportbevis företes.

5% av exportvärdet för läder som säljs utomlands, skall exportören betala.

----------------------------
 
1291Berömliga gärningarAnonym
1788, juli

BERÖMLIGE GERNINGAR

Den 9 februari brann Ulricehamns nya rådhus, jämte flera andra byggnader. Redovisas för understödet.

En skeppare vid namn Slottsberg led skeppsbrott utanför Marstrand. Besättningen försökte rädda sig i skeppsbåten, men kaptenen, styrmannen och en timmerman vägrade. Kapten Hjerta bärgade dem med fara för livet. Med hjälp av ett rep lyckas han nå två av de nödställda. Den sista räddas av 7 amerikanska sjömän. De fick var sin silversked som erkänsla för sitt stora mod.

----------------------------
 
1292Utdrag ur protokoll vid Medicinska fakultetens sammanträde den 9 december 1787Beckfriis, Joachim
1788, juli

UTDRAG UR PROTOKOLLET, HÅLLET WID MEDICINSKA FACULTETENS I UPSALA ì SAMMANTRÄDE, DEN 19 DEC 1787

Upplästes de dispositioner Casten Rönnow gjort av sin ì kvarlåtenskap bl a 4000 dukater till Medicinska Fakulteten i ì Uppsala. Räntan bör utdelas till den studeranden som förfärdigat ì det bästa anatomiska preparatet.

----------------------------
 
1293Anteckningar angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1788, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT M M I LANDSORTERNA

På grund av mycket regn var det allmän missväxt i fjällen. Bären hann inte mogna. I mannaminne har det inte varit så illa. Renen mådde dock väl. Dock har de minskat i antal på grund av varg och sjukdomar och att marken varit istäckt.

Lidköping hade mycket snö och försenad vårsådd.

----------------------------
 
1294Anmärkningar angående väderleken för juni 1788Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1295Svar på frågan: Vilken är den bästa, lättaste och på egen erfarenhet grundade metoden för simningskonstens lärande för rikets ungdomNordensköld, Aug.
1788, aug

SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UTSATTA FRÅGA: HVILKEN ÄR DEN BÄSTA, LÄTTASTE OCH PÅ EGEN ERFARENHET GRUNDADE METHODE, TIL SIMNINGS-KONSTENS LÄRANDE FÖR RIKETS UNGDOM?

Jag svarar inte på frågan på grund av de 10 dukaterna, utan för att göra Sällskapet ett nöje, då jag mycket värdesätter dess arbete. Jag är övad simmare och har aldrig träffat någon, som varit bättre övad i denna konst.

Simningskonsten består i driftighet och övning. Man kan redan som 4-5-åring börja simma. Barn flyter bättre än gamla och kvinnor flyter bättre än män. Man bör om man är oövad vara på ett långgrunt ställe. Det är hälsosammare i saltvatten, då insjövatten svider i ögonen. När vattnet nått knähöjd, skall man plaska vatten på huvudet, annars får man svindel. Man skall inte simma efter en måltid. Man får nämligen sendrag, om man går varm av mat och dryck i vattnet.

Konsten för en begynnare är att kunna flyta och inte vara rädd. Man börjar med hjälpmedel t.ex. blåsor, tomma buteljer, sävknippor, korktröjor eller bäst en sågbräda med rundade hörn. Man bör lära sig att ha huvudet under vattnet. Dessa övningar får man aldrig göra ensam. Sedan övar man att utan hjälpmedel kasta sig i vattnet och hastigt slå med händerna. Snart upptäcker man, att man kan simma.

För att kunna simma långt vänjer man sig att draga med händerna och stöta på med fötterna. Det räcker att använda en hand och en fot ömsom. Man tränar sedan längre och längre sträckor och lär att vila på vattnet. Det gäller att lära sig att dyka t.ex. från en båt utan att slå i magen. En övning i detta är att kasta i en röd tegelflisa och hoppa i efter den innan den nått botten.

Det är lättare och mindre påkostande att simma på rygg. Dessutom går det fortare. Att kunna stå under vattnet är nästa övning. Men man bör inte dyka längre än 3-4 alnar då blodkärlen pressas ihop på stort djup och man riskerar blodstörtning. Man bör öva att hålla andan. Pärlfiskare är experter på detta.

Ingen starkare och hälsosammare kroppsövning ges än simning, men man bör iakttaga försiktighet och simma i sällskap med någon eller följas av båt. Sällskapet förtjänar tack, som rekommenderar föräldrar att lära barnen simma.

----------------------------