1285Anmärkningar angående väderleken för maj 1788Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1286Svar på frågan: Om orsaken till missväxtLagerholm, Peter
1788, juli

SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN, OM ORSAKEN TIL MISSVÄXT

Snö som faller utan att jorden är tillfrusen skadar roten på säden och orsakar missväxt. När snön fallit, sprider jag ut löv över åkern och låter får trampa medan de äter. Sedan körs en snöplog och packar resten. När snön smälter är det viktigt att hålla dikena öppna. Ligger snön kvar i drivor på våren, låter jag köra med oxar så att skorpan bräcks och sedan låter jag karlar skyffla ut snön på de bara ställena. Det är viktigt att så i rätt tid och att rätta sig efter väderleken. Jag för noggranna anteckningar på väderleken och hur den påverkar åkrarnas olika jordarter.

----------------------------
 
1287Beskrivning på en riebyggnadWeckström, Wetterstedt
1788, juli

BESKRIFNING PÅ EN RIE-BYGGNAD

Ritning och beskrivning av en ria, som av Patriotiska Sällskapet bedömdes vara värd skådepenning i guld av 5 dukaters vikt.

Tillägg angående förenämnda riebyggnad och tabell över hur mycket virke det går åt.

----------------------------
 
1288Uppgift om minst kostsamma och mest varaktiga takGedda, Dan G
1788, juli

UPGIFT OM MINST KOSTSAMMA OCH MEST WARAKTIGA TAK

Det bästa är platt tegel, som är avpassat för taket. Tegelbruken gör dessa tegel efter modell. Dessa tak passar både i städerna och på landet, även till ladugårdar för dem som så kan. De läggs på tjärade furuspån, vilka håller minst 20 år. Använder man ekspån måste de rödfärgas vart tredje år.

----------------------------
 
1289Anledning till tiggeriers avhjälpande på landetGeijer, Carl Fredric
1788, juli

ANLEDNING TIL TIGGERIERS AFHJELPANDE PÅ LANDET

När man läst prisfrågan, hur Göteborg kommit tillrätta med tiggeriet, måste man tänka på tiggeriet på landsbygden. Detta är mycket utbrett och där måste man ofta härbärgera tiggare under natten, vilket kan medföra smittsamma sjukdomar.

Den förordningen att tiggande skall stanna inom sin socken efterlevs inte. Så länge spannmålspriserna och därmed andra priser är så varierande vill ingen förlagsman handla med spinning och garntillverkning. Detta skulle annars vara ett sätt att försörja de fattiga. De unga lär sig på detta sättet att tigga istället för att arbeta. Om några premier lämnades till den, som tar hand om dessa barn och vande dem vid arbete, skulle man nå samma resultat som med barnhusbarnen i städerna.

Detta förslag skulle väl av en del anses som träldom, men jag kan inte tänka mig värre än att frysa och svälta, som barnen nu gör.

----------------------------
 
1290Gagnande författningar i hushållningenAnonym
1788, juli

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I HUSHÅLLNINGEN

Det förekommer missbruk med de premier, som betalas för calcinerad pottaska. Följande säkerhetsmått förordnas: att den som handlar med pottaska, skall uppge tillverkaren, han skall under livlig ed ange kvantitet och kvalitet, att premierna inte utbetalas med mer än 40 skilling lispundet, att vanliga import och exportbevis företes.

5% av exportvärdet för läder som säljs utomlands, skall exportören betala.

----------------------------
 
1291Berömliga gärningarAnonym
1788, juli

BERÖMLIGE GERNINGAR

Den 9 februari brann Ulricehamns nya rådhus, jämte flera andra byggnader. Redovisas för understödet.

En skeppare vid namn Slottsberg led skeppsbrott utanför Marstrand. Besättningen försökte rädda sig i skeppsbåten, men kaptenen, styrmannen och en timmerman vägrade. Kapten Hjerta bärgade dem med fara för livet. Med hjälp av ett rep lyckas han nå två av de nödställda. Den sista räddas av 7 amerikanska sjömän. De fick var sin silversked som erkänsla för sitt stora mod.

----------------------------
 
1292Utdrag ur protokoll vid Medicinska fakultetens sammanträde den 9 december 1787Beckfriis, Joachim
1788, juli

UTDRAG UR PROTOKOLLET, HÅLLET WID MEDICINSKA FACULTETENS I UPSALA ì SAMMANTRÄDE, DEN 19 DEC 1787

Upplästes de dispositioner Casten Rönnow gjort av sin ì kvarlåtenskap bl a 4000 dukater till Medicinska Fakulteten i ì Uppsala. Räntan bör utdelas till den studeranden som förfärdigat ì det bästa anatomiska preparatet.

----------------------------
 
1293Anteckningar angående väderlek och årsväxt i orternaAnonym
1788, juli

ANTECKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK, ÅRSWÄXT M M I LANDSORTERNA

På grund av mycket regn var det allmän missväxt i fjällen. Bären hann inte mogna. I mannaminne har det inte varit så illa. Renen mådde dock väl. Dock har de minskat i antal på grund av varg och sjukdomar och att marken varit istäckt.

Lidköping hade mycket snö och försenad vårsådd.

----------------------------