1283Anmärkningar angående väderleken för april 1788Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1284Svar på Kungl. Patriotiska Sällskapets fråga: Orsaker till missväxtLagerholm, Peter
1788, juni

SWAR PÅ FÖLJANDE KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS I INRIKES TIDNINGARNE N:O 37 D. 11 MAIJ 1786 UTSATTA FRÅGA: HWILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM WÄDERLEK) SOM I ALLMÄNHET MÄST BIDRAGA TIL MISSWÄXTER I VÅRT LAND? BÖRA DE UPSÖKAS, ANTINGEN UTI LANDTMANNENS MINDRE ARBETSAMHET OCH OKUNNIGHET, ELLER UTI RÅDANDE FÖRDOMAR, ELLER UTI BRISTER, HWILKA UTI ALLMÄNNA OCH ENSKILDA FÖRFATTNINGAR TORDE KUNNA UPLETAS? HWARJEMTE ÖNSKAS, AT DE MEDEL OCH UTWÄGAR UPGIFWAS, SOM KUNNA FÖREKOMMA MISSWÄXTER PÅ DET LÄTTASTE OCH FÖR ALLMOGEN MINST KOSTSAMMA SÄTT.

Upsatt af Peter Lagerholm.

(Omfattande skildring, 48 trycksidor, här i starkt sammandrag.)Okunnighet, mindre arbetsamhet och rådande fördomar torde vara de betydande orsakerna. Okunnighet om hur väder påverkar växten. Såningstid, kvalitet på utsäde, torkning är viktiga orsaker. Överflöd i byggnader, kläder, ståt, delikat smak för mat måste undvikas. ALL MISSVÄXT BÖRJAR I TRÄDESGÄRDET! Det gäller att rätt förstå väderleken och inrätta sitt arbete därefter.

Göra noggranna observationer över väderleken år från år. Dock bör man alltid börja och sluta sina göromål under bön. Tung jord bör omröras tidigt, medan lösare jordar kan ligga längre. Vid torka skall man inte omröra jorden. Säden skall avtagas i rätt tid.

Rågen blomstrar på fjorton dagar, matas på fjorton dagar och mognar på fjorton dagar. Beskrivning av ett sätt att torka säden, genom att sätta upp den i hattnekar, som är så effektiva att rior och torklador är överflödiga.

Att på våren lufta och sola sitt utsäde samt att kalka vetet. Att noga rensa bort alla ofrön (ogräs), vilket en gammal gumma, som inte duger något till, kan göra. Att så dåliga korn är ej tillrådligt. Den säden kan under goda år ges till kreaturen. Under missväxtsår är den ursållningen även bättre för folket än dravel.

Avsluta sådden innan nedan. Man skall aldrig så då månen inte syns.

Odling av rovor kan förbättra hushållningen under missväxtsår. Används mosade tillsammans med något mjöl till brödbak.

----------------------------
 
1285Anmärkningar angående väderleken för maj 1788Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1286Svar på frågan: Om orsaken till missväxtLagerholm, Peter
1788, juli

SWAR PÅ DEN AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET UPGIFNA FRÅGAN, OM ORSAKEN TIL MISSVÄXT

Snö som faller utan att jorden är tillfrusen skadar roten på säden och orsakar missväxt. När snön fallit, sprider jag ut löv över åkern och låter får trampa medan de äter. Sedan körs en snöplog och packar resten. När snön smälter är det viktigt att hålla dikena öppna. Ligger snön kvar i drivor på våren, låter jag köra med oxar så att skorpan bräcks och sedan låter jag karlar skyffla ut snön på de bara ställena. Det är viktigt att så i rätt tid och att rätta sig efter väderleken. Jag för noggranna anteckningar på väderleken och hur den påverkar åkrarnas olika jordarter.

----------------------------
 
1287Beskrivning på en riebyggnadWeckström, Wetterstedt
1788, juli

BESKRIFNING PÅ EN RIE-BYGGNAD

Ritning och beskrivning av en ria, som av Patriotiska Sällskapet bedömdes vara värd skådepenning i guld av 5 dukaters vikt.

Tillägg angående förenämnda riebyggnad och tabell över hur mycket virke det går åt.

----------------------------
 
1288Uppgift om minst kostsamma och mest varaktiga takGedda, Dan G
1788, juli

UPGIFT OM MINST KOSTSAMMA OCH MEST WARAKTIGA TAK

Det bästa är platt tegel, som är avpassat för taket. Tegelbruken gör dessa tegel efter modell. Dessa tak passar både i städerna och på landet, även till ladugårdar för dem som så kan. De läggs på tjärade furuspån, vilka håller minst 20 år. Använder man ekspån måste de rödfärgas vart tredje år.

----------------------------
 
1289Anledning till tiggeriers avhjälpande på landetGeijer, Carl Fredric
1788, juli

ANLEDNING TIL TIGGERIERS AFHJELPANDE PÅ LANDET

När man läst prisfrågan, hur Göteborg kommit tillrätta med tiggeriet, måste man tänka på tiggeriet på landsbygden. Detta är mycket utbrett och där måste man ofta härbärgera tiggare under natten, vilket kan medföra smittsamma sjukdomar.

Den förordningen att tiggande skall stanna inom sin socken efterlevs inte. Så länge spannmålspriserna och därmed andra priser är så varierande vill ingen förlagsman handla med spinning och garntillverkning. Detta skulle annars vara ett sätt att försörja de fattiga. De unga lär sig på detta sättet att tigga istället för att arbeta. Om några premier lämnades till den, som tar hand om dessa barn och vande dem vid arbete, skulle man nå samma resultat som med barnhusbarnen i städerna.

Detta förslag skulle väl av en del anses som träldom, men jag kan inte tänka mig värre än att frysa och svälta, som barnen nu gör.

----------------------------
 
1290Gagnande författningar i hushållningenAnonym
1788, juli

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR I HUSHÅLLNINGEN

Det förekommer missbruk med de premier, som betalas för calcinerad pottaska. Följande säkerhetsmått förordnas: att den som handlar med pottaska, skall uppge tillverkaren, han skall under livlig ed ange kvantitet och kvalitet, att premierna inte utbetalas med mer än 40 skilling lispundet, att vanliga import och exportbevis företes.

5% av exportvärdet för läder som säljs utomlands, skall exportören betala.

----------------------------
 
1291Berömliga gärningarAnonym
1788, juli

BERÖMLIGE GERNINGAR

Den 9 februari brann Ulricehamns nya rådhus, jämte flera andra byggnader. Redovisas för understödet.

En skeppare vid namn Slottsberg led skeppsbrott utanför Marstrand. Besättningen försökte rädda sig i skeppsbåten, men kaptenen, styrmannen och en timmerman vägrade. Kapten Hjerta bärgade dem med fara för livet. Med hjälp av ett rep lyckas han nå två av de nödställda. Den sista räddas av 7 amerikanska sjömän. De fick var sin silversked som erkänsla för sitt stora mod.

----------------------------