1270Om svavelns nytta vid murarbetenHenschen, Erasmus
1788, mars.

OM SWAFWELS NYTTA WID MUR-ARBETEN.

Försök vid Hjälmare Slussverksbyggnad att fästa järn vid sten med hjälp av svavel.

----------------------------
 
1271Anmärkningar över isbrännaCreutz, Carl Gustaf
1788, mars

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ÖFWER ISBRÄNNA PÅ ÅKER OCH ÄNG.

Isbränna eller isförkylning skadar den växande grödan. Har man tillräckligt med folk, kan man med yxor och spett krossa isen och rädda växten.

----------------------------
 
1272Gikt och nytt bruk av jordpäronAnonym
1788, mars

UPGIFTER.

Mot gikt intages Balsam Copaivae morgon och kväll. Med samma medel botas även skörbjugg.

Från Paris kommer ett nytt rön angående potatis. Kokt och blandad med mandel är det ett medel att hålla huden mjuk och fin.

----------------------------
 
1273Brev om sättet att tillreda ansjovisAnonym
1788, mars

UTDRAG AF ETT BREF FRÅN MARSEILLE, RÖRANDE DET DÄRSTÄDES BRUKLIGA SÄTTET, AT TILREDA ANCHOVIS.

Från Marseille kommer ett recept på hur man tillreder ansjovis. Fisken fångas med fina nät. Man bryter av huvudet så att inälvorna följer med. Lägges i byttor och över hälls en lag, som kokas av vatten, salt och röd jord, som finns på Spanska kusten.

----------------------------
 
1274Om väderlek och årsväxt i landsorternaAnonym
1788, mars

OM WÄDERLEK OCH ÅRSVÄXT M M I LANDSORTERNA.

Härnösand. Dålig sommar och sträng köld under hösten har fördärvat säden. Även strömmingsfisket har slagit fel.

Västmanland. Dyr föda.

Karlstad. Dyr föda.

Halmstad. Svår köld. Isen ligger fortfarande i mitten av mars i havsviken. Ingen brist på säd, tack vare de utmärkta sädesmagasinerna.

----------------------------
 
1275Märkliga händelser i naturenAnonym
1788, mars

MÄRKLIGA HÄNDELSER I NATUREN.

Falkenberg. 24 februari kändes en jordstöt under någon minut. Ingen skada.

Öregrund. Svarvaren Eric Björks hustru födde 15 mars 2 barn, 16 februari förra året födde hon 3 barn, 2 april året dessförinnan födde hon 2 barn; alltså 7 barn på 2 år.

Ljungs socken. En hustru 70 år gammal alltid känd för sedligt och vackert uppträdande, lade sig till sängs för 10-12 år sedan och har inte talat med någon. Lever innesluten i sin sparlakansäng. Underlig sjukdom.

----------------------------
 
1276Anmärkningar angående väderleken för februari 1788Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1277Svar på fråga: Vilka är orsakerna till missväxt?Nyrén, Carl
1788, april

SWAR PÅ FRÅGA: HVILKA ÄRO DE ORSAKER (UTOM VÄDERLEKEN) SOM I ALLMÄNHET MEST BIDRAGA TILL MISSWÄXT I VÅRT LAND?

Frågan faller i två delar. Beror missväxten på vädret eller andra orsaker. De ger upphov till skilda missväxter. De som beror av vädret drabbar flera socknar och områden, de andra enskilda.

Orsakerna är mindre arbetsamhet, okunnighet, rådande fördomar och brister i allmänna och enskilda författningar. Jag vill tillägga förakt för religionen och gudsfruktan eller försummelse av bönen samt missbruk.

Svensken är inte mindre arbetsam än andra. Visst är den late bondens åker sämre, men det gäller ju inte som en allmän regel, att landet skulle vara mindre arbetsamt. Inte heller är svensken okunnig. Nya rön som ängsskötsel, cirkulationsbruk, hästkötts ätande bör ske långsamt.

Mycket har redan lärts t.ex. jordblandningar och dikning som var helt okänt för 100 år sedan.

Det måste medges att bondeståndet är mest benäget att hänga fast vid fördomar och vidskepelse. Att göra ängen till åker är fördärvligt. Där så skett i Skåne har aveln försvagats. Det andra missbruket är svedjandet. Jag fördömer inte svedjandet på orter, där man inte kan göra sig av med skogen på annat sätt. Men att på slättbygden där man behövde plantera träd, i stället bränna dem, är fel. Svedning minskar skogen, utödar jorden och förstör ängen. Den fördärvliga tobaksplanteringen, som tar bort hälften av städernas jord och dessutom odlas på landet, är fördärvlig. Tobaksland fordra stark gödning. Skulle denna plantering varit förbjuden, i stället för uppmuntrad, som under de sista 50 åren, skulle tillståndet i landet varit ett annat. Om man haft cirkulationsbruk av hö på de planteringar, där nu växer tobak, skulle vi klarat brödfödan utan att behöva köpa utomlands. Tobaksrökning och brännvinssupande är svåra ovanor att utrota, liksom talesättet: så gjorde far min före mig.

Med lagar och författningar menar jag inte landslagarna, utan de enskilda lagarna som husbönder har för sitt tjänstefolk. Lindrigt pris på livsmedel, förtroende, hjälpsamhet, munterhet och håg för arbetet befordrar den enskildes väl. Många barmhärtighetsverk är utförda. Prästernas löningssätt är mycket mattande för allmogen och bidrar till religionsförakt. Redogörs för prästernas lönesättning.

Hemmansklyvningen har ansetts som ett av skälen till försvagat åkerbruk. I norr där det finns plats, kan man inte påstå att den är överdriven. Slöseri med timmer och för stora hus är en annan orsak. Hållskjutsinrättningen är nästa orsak.

----------------------------
 
1278Anmärkningar angående väderleken för mars 1788Patriotiska Sällskapet


----------------------------