1259Om åkerjordens beskaffenhet och förbättrandeAltman, Hans
1788, febr

OM ÅKERJORDENS BESKAFFENHET OCH DESS FÖRBÄTTRANDE

De för åkerbruk tjänliga jordarterna är svartmylla, lera och sand, som efter behov kan blandas. Oblandad svartmylla är klen, då regnet utsuger den. Enbart lera är för hård. Sand har alla dåliga egenskaper som svartmyllan har och dessutom bränner den bort både säd och gödsel vid hetta.

Jäsjord och jäslera innehåller syra och fuktighet. Kan förbättras med kalk och att man avleder vattnet. Lermyllan är den bästa av jordarter. En lantman bör gräva sig ned i åkern, för under sand och grusjord kan ligga den förnämligaste lerbädd. Den bästa förbättringen av åkerjord är gödsling. Man bör göda alla sina åkrar och inte som nu endast en. Gödningen består av spillning efter djur och människor blandad med sopor, torv, kärrjord, sågspån och tång. Att göda sandjord lönar sig inte, möjligtvis med fårgödsel.

Gödselsamlingsstället skall inte vara för djupt och inte övertäckt. Jorden måste också vila och byta sädesslag. Träde är ingen vila. Väppling är ett utmärkt gräs, som tar sin föda från luften.

Tabell för växelbruk på 7 åkrar.

----------------------------
 
1260Strödda reflexioner som kunna iakttagas vid stuterierCreutz, Carl Gustaf
1788, febr

STRÖDDA REFLEKTIONER SOM KUNNA I AKT TAGAS WID STUTERIER

Stuterierna var tidigare mycket bättre. Det kan man förstå av alla de fältslag, som utspelades till häst med ryttare i tunga rustningar. Nödvändigheten krävde att hästaveln hölls på topp. Våra bondeklippare var större innan hemmansklyvningen. Man kan inte på ett mindre hemman föda stora hästar.

Beskrivning av en hästs tillväxt och utveckling kroppsligt. Ett sto bär sitt foster i 11 månader och 10 dagar. När fölet föds har det i munnen ett stycke, som av en lever eller mjälte. Man skall torka detta och göra ett pulver, som ges till fölet om det verkar modstulet. Det kallas Hippomanes. Det är viktigt att de som sköter hästarna inte byts ut för ofta, om de är bra.

----------------------------
 
1261Konsten att preparera surt dricka, mat, mjölk och grädde till sina förra naturliga egenskaper igenAnonym
1788, febr

KONSTEN AT PRAEPARERA SURT DRICKA, MAT, MJÖLK OCH GRÄDDA TIL SINA FÖRRA NATURLIG EGENSKAPER IGEN

Recept på droppar, som skall slås i surt dricka. Sur mat och mjölk förbättras genom att man slår på dropparna och kokar upp maten igen.

----------------------------
 
1262Varning mot bruket av vit metall till en del husgerådssakerAnonym
1788, febr

WARNING EMOT BRUKET AF HWIT METALL TIL EN DEL HUSGERÅDS-SAKER

Vit metall används fortfarande i landsorterna och folk känner inte till dess skadliga inverkan. Det är koppar blandat med arsenik, som ger vitheten. Arseniken är långt farligare än kopparn, som dock ger ärg, som utlöses av sura och salta saker. Blandade är de mycket skadliga. Även koppar sammansatt med zink och vismut är ohälsosamt.

----------------------------
 
1263Om årsväxt och varupriser i landsorternaAnonym
1788, febr

OM ÅRSWÄXT OCH WARU-PRISER I LANDSORTERNA

Härnösand. Sommaren och hösten kall med mycket nederbörd. Säden frostskadad och spannmålspriserna höga.

Norrköping. Priser från Pålsmässomarknaden.

----------------------------
 
1264Anteckningar angående födda och dödaAnonym
1788, febr

ANTECKNINGAR ANGÅENDE FÖDDE OCH DÖDE

Göteborg. Enligt mantalslängden fanns 12685 personer utom garnisonen.

Falun. Folkmängden ökade med 8 personer.

Halmstad. Föddes 138 fler än som dog. En ansenlig ökning av en så ringa folkmängd.

----------------------------
 
1265Berömliga gärningarRuuth, Trädgårdh
1788, febr

BERÖMLIGA GERNINGAR

Johan Nylander utanför Uleåborg har ansökt att få anlägga ett tjärraffineringsbruk. Han har odlat utmarker, byggt glasbruk, sågverk, mjölkvarnar, stampverk och skeppsvarv. Han har utdelat lin- och hampfrö till allmogen med beskrivning av plantering och skötsel. Han har ordnat segelled till orten och upprest en 45 alnar hög känningsbåk. Han har köpt säd till den fattiga allmogen och inrättat ett barnsängshus för födande kvinnor. Han får av Kungl. Maj:t titeln Hovråd och tillstånd att inrätta tjärverket.

Lars Larsson på Adelsåsen i Skaraborgs län har upptagit hemman på en mosse och gjort odlingar på en ödemark, vilket flera personer vittnar.

Han är 72 år gammal och hans hustru 62.

Olof Andersson och en dräng och en piga gav sig ut i en klubbeka, vilken kantrade. Olof blir räddad av en 10-årig gosse, som finns i en annan eka och lyckas få fatt på Olofs hår. De driver sedan båda till stranden hållande sig i ekan. Olof har sedan sörjt för gossen, men nog borde han väl ha någon belöning, anser kyrkoherde Simon Trädgårdh. Patriotiska Sällskapet har tilldelat gossen Olof Olsson 12 riksdaler.

----------------------------
 
1266Anmärkningar angående väderleken för januari 1788Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1267Om inrättningar av arbetshusBodman, E A
1788, mars

OM INRÄTTNINGAR AF ARBETSHUS.

Arbetshus och allmosesammanskott har bägge det målet, att avhjälpa den nödlidandes behov och förekomma tiggeri. Föreslås inrättandet av ett allmose- och arbetshus här i Norrköping.

1) Frivillig utgift från stadens invånare.

2) Vid öppnandet mönstras alla som åtnjutit fattigmedel. Medlen fördelas på dem som genom ålder, sjukdom, kroppslyte samt änkor med späda barn, har särskilt svårt att försörja sig.

3) Alla arbetsföra utesluts från allmosor, men uppmuntras till arbete. Finns det inget får de sysselsättas inom arbetshuset.

4) Arbetshuset skall vara öppet alla söckendagar.

5) Helst skall den arbetande utföra arbetet hemma och mot pant låna redskap.

6) Betalningen sker kontant och efter hur mycket arbete som utförts.

7) Barn och andra oövade personer får undervisning i arbetet.

8) Det är inte meningen att någon konkurrens med näringsidkare skall uppstå.

9) Spånad och strumpstickning blir vanliga sysselsättningar. Varje lördag skrivs upp på en tavla vilka arbeten som finns till nästa vecka och taxan.

10) Om någon i staden önskar få ett arbete utfört kan han anmäla sitt intresse till arbetshuset.

11) Arbetet är frivilligt. Om man hittar folk som inte arbetar utan tigger skall man föra dem till arbetshuset. Tar de inte chansen att arbeta där blir det polissak.

12) Presentation av direktionen.

13) Bokhållare skall hålla ordning på arbetsfördelning, inkomst och utgifter.

14) Redovisning sker före 28 februari.

15) Följer redovisning av fonden.

----------------------------