1132Anmärkningar över ekonomiska försök av en finsk nybyggareAnonym
1786, sept

ANMÄRKNINGAR ÖFWER OECONOMISKA FÖRSÖKEN AF EN FINSK NYBYGGARE, UTI HUSHÅLLS-JOURNALEN ÅR 1786 MAIJ MÅNAD

Författaren är villrådig om han skall satsa på fåravel eller boskapsavel. Jag har i 50 års tid haft ladugård. Till en början 200 kor, men då de blir större c:a 100. Det har visat sig att medelmåttiga föräldrar kan ge praktexemplar vid aveln. Det mesta beror på gott bete, vatten och vänlig skötsel. Då ger en ko god ränta. Det är inte nödvändigt att ta vara på all grädden vid smörtillverkningen. Flera kärl och flera armar som skummar, äter upp förtjänsten av mer smör. Min mjölk silas i blykärl, då slipper man rengöringen och fetman fastnar inte i kärlet. Får inte surna i kärlet, då det skadliga blyet fälls ut. Blylådorna håller i 30 år. Att göra ost lönar sig inte. Troligen är det bättre att ge överloppsmjölken till djuren. Redogörs för försök att göra så mycket smör som möjligt av en viss kvantitet mjölk. Vad som vållar att en del kärningar är nästan omöjliga har man aldrig lyckats förklara. Kan vara en ört eller insekt.

Getter är lönsamma om man har en duktig vallare. Tag mina anmärkningar endast som välmening från min sida.

----------------------------
 
1133Stillande badning mot håll och styngAnonym
1786, sept

STILLANDE BADNING EMOT HÅLL OCH STYNG

Koka torkade kardborrar och lägg på stället där hållet känns. När det endast känns i axeln försvinner det av sig självt. Åderlåtning och salpeterpulver ges efter vanligheten för säkerhets skull.

Jag har använt lingondrickan, som rekommenderades i Hushållnings-Journalen 1779 i stället för ättika vid vasslans ystande. Jag har även blandat det med källvatten. Under 7 år har ingen dött, som använt detta botemedel. Min 50-åriga dräng insjuknade svårt i håll och styng och en gumma som åderlät honom sade bestämt, att han skulle dö. En piga sändes till apoteket efter mer medicin, men tyckte inte det var någon idé att gå, när han ändå skulle dö. Detta förargade mig så att jag sa: Du skall din --- få se, att han skall bli frisk. Han fick behandling med kardborrar och den beskedliga karlen lever än.

Jag har också prövat lingondrickat mot hetsiga sjukdomar. Det prövades på en gosse, som nattetid blev svårt sjuk och ingen doktor fanns att tillgå. En äldre kvinna, som i många år besvärats av en svår törst, har också fått lindring.

Undanber mig vördsammast kritik, förrän de som så vill, har gjort ordentliga försök

----------------------------
 
1134Om nyttjandet av tobak: Kungl. Kollegii Medici underdåniga betänkande av den 22 augusti 1785Anonym
1786, sept

OM NYTTJANDET AF TOBAK: KGL. COLLEGII MEDICI UNDERDÅNIGA BETÄNKANDE AF D. 22 AUG 1785

Kungl. Maj:t har genom en Instruktion befallt Kollegium Medici att ta reda på orsakerna, varför en del orter är mer osunda än andra och vilken ändring bör vidtagas. I stöd av denna befallning vill vi visa på tobakens skadliga påföljder. Inte bara äldre utan även ungdom har fått den inrotade vanan att bruka tobak. Den finns bekvämligt tillgänglig och odlas överallt till lantbrukets skada och förlust.

Tobaken försvagar matsmältningen och påverkar nerverna genom sin narkotiska egenskap. Att alldeles förbjuda ett så inrotat missbruk torde inte gå. Men inskränkningar i allmogens planteringar till förmån för nyttiga växter vore önskvärt. Odlingarna borde ske i städerna. Om beredningen skedde i fabriker, skulle det vara mindre skadligt för hälsan. Dessutom måste varan köpas för reda pengar, vilket också skulle försvåra åtkomsten, särskilt för ungdomen.

----------------------------
 
1135Om tak av sågspånLeyel, Carl
1786, sept

OM TAK AF SÅGSPÅN

I anledning av rön publicerade i Hushållnings-Journalen har jag gjort försök att täcka tak med sågspån.

Detta har lyckats bra. Det har legat ett år utan att läcka.

----------------------------
 
1136Anmärkningar angående väderleken för augusti 1786Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1137Anmärkningar vid gråstenshuggningen i KarlskronaHenschen, Erasm. Gabr.
1786, okt

ANMÄRKNINGAR WID GRÅSTENSHUGGNINGEN UTI CARLSCRONA

Om man inte hittar lämpligt material till huggning kan klyvning vara värt att försöka. Sandsten spricker av väta och köld, men gråstenen står emot.

Den ljusa gråstenen är mest lämplig till huggning. Den finns i Blekinge. Ritning och beskrivning på de franska verktygen som används. Dessa verktyg är så enkla, att vilken smed som helst som får en mall, kan tillverka dem. Beräkning av priser och dagsverken.

Enklast är att spränga kullerstenar och sedan med ett enda slag hugga dem raka. Beskrivning på olika sätt att klyva.

Gråstenshuggningen har med fördel använts vid den nya dockbyggnaden i Karlskrona. Tabell på kostnaden.

När en stenhuggare antages får han ett nummer, som följer honom. Detta nummer målas i romerska siffror med tjära på hans verktyg. Även stenen märks. Varje stenhuggare har tillåtelse att vara närvarande, när andras stenar mäts, anmärka på felen och föra journal. Springer en sten sönder under arbetet betalas 2/3. Om han på något sätt skadar sina kamraters arbeten eller anger sig sjuk utan att vara det, blir han avskedad. Den som anger honom får belöning. Blir han sjuk får han viss ersättning. Premier utbetalas till de flitigaste.

Ritning och beskrivning på olika stenar huggna på olika sätt.

----------------------------
 
1138Rön och försök vid mossars och kärrs uppodlingHisinger, J
1786, okt

RÖN OCH FÖRSÖK WID MOSSARS OCH KÄRRS UPODLING

När jag uppodlat kärr, har jag första året bara upptagit ett dike längs med. Senare grävs diken mellan huvuddikena. Det uppgrävda skall läggas ut mitt på tegen. Nästa år torvas tegen av och torven läggs i hög att ruttna. Är det vit lös mossa har jag prövat att bränna av den. Redan i slutet av juli har jag sedan sått med rotråg. Dikena måste rensas varje år. Blir kärren fortfarande gyttjiga påförs sand. När gräset försvinner på mossarna, finns alltid mossa och trädgrenar som skjutits upp. Då får man ta bort rötterna, göda och så igen. De ger då fullgod avkastning och lönar kostnaden. Jag har också planterat potatis och rotfrukter, vilka blivit bra. Morötter och sockerärter blir inte tillräckligt söta.

----------------------------
 
1139Några anmärkningar om väderlekens förhållande efter årstidernaCreutz, Modeer
1786, okt

NÅGRA ANMÄRKNINGAR OM WÄDERLEKENS FÖRHÅLLANDE EFTER ÅRSTIDERNA

Väderlekens skiften bör göra, att vi söka efter orsakerna. En del växter, som visar sig tidigt på våren, förebådar torr sommar och andra väta. Ett flitigt granskande av detta skulle gynna våra efterkommande. Visar sig mycket blåklint, blir nästa års skörd svag. Mycket ekollon visar att hösten blir lång och vacker. Tranärter visar på våt höst. När getingarna bygger under tak blir det våt höst, bygga de i jorden blir det torrt. Mycket rönnbär tyder på våt höst.

Fäller hästar och kreatur håren tidigt blir det tidig vår. När haren, som har färg av snön, växlar i färg blir vintern lång. När möss söker sig till husen kommer vintern. Om mullvaden kastar upp stora högar blir vintern kall. När vattensorkar bygger på land blir vattendragen bottenfrusna. När myrorna svärmar flitigt blir god sommar. Jag har sett myrstackar på holmar, som måste ha kommit till genom att honan flugit dit. När väppling och harsyra vänder upp bladen blir blåst.

Tillägg av Modeer.

Årstiderna rätta sig inte efter den borgerliga almanackan. Man måste rådfråga naturen själv. Vilken kunskap skulle lantmännen ha, om de ägde en almanacka hämtad av iakttagelser ur naturen.

Vårens början med blåsippor och hästhov.

Vårens medeltid med vitsippa och kabbeleka.

Vårens slut med hägg, gräset börjar växa, smöret blir gult och enen ryker.

Sommarens början med rönnens blomning, rågen går i ax.

Sommarens medeltid när ärten och blåklinten blommar, smultronen mognar.

Sommarens slut när hallonen mognar och skörden börjar.

Höstens början när ljungen blommar och sädesmannen manas ut på fältet.

Höstens medeltid när äpplena och lingonen mognar och skogen gulnar.

Höstens slut när lövet faller och svalan flyttar.

Den odödlige Linné har redan genom sin Calendarium Florae banat väg till en Naturens Almanacka.

----------------------------
 
1140Anmärkningar angående mjölkkor, smör och ostAnonym
1786, okt

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE MJÖLKEKOR, SAMT SMÖR OCH OST

Högbenta kor är dåliga mjölkkor, medan bruna är de bästa. Stora svarta rättikor, nässlor, palsternackor, rovor och kålblad befordrar mjölken. Ju mer en ko mjölkas, desto mer mjölk ger hon. Mjölkpigans förhållande till djuren är också viktigt. Mjölkkärlen måste var rena. Om smöret inte kärnar anses det ofta bero på häxeri, antingen i kärlet, mjölken eller luften. Glasbunkar är de bästa kärlen. De glaserade krukmakarkärlen kan innehålla bly. De bör aldrig användas till sur mjölk. Snygghet och renlighet är viktig i mjölkkammaren.

----------------------------