1095Berättelse om handelsseminarium på ÖringeAnonym
1786, mars

BERÄTTELSE, OM DET NYLIGEN INRÄTTADE HANDELS-SEMINARIUM PÅ ÖRINGE WID HALMSTAD.

Kommersrådet Fredrik Christoffer Wurmb, som flyttat från Tyskland och bosatt sig på Öringe gård mellan Halmstad och Laholm, har där startat en handelsskola.

Anledningen till att lägga den på landet istället för i en stad är, att det är lättare att hålla eleverna under uppsikt där.

All slags kontorsundervisning ges och eleverna betalar 26 riksdaler per kvartal. Då man vill ge eleverna god kunskap i handelsämnen, men också uppfostran till hederliga och sedliga personer följer 15 ordningsregler.

----------------------------
 
1096Berömda gärningarDavidsson, Persson
1786, mars

BERÖMLIGE GERNINGAR.

Bland alla vackra gärningar, som utmärka det lyckliga tidevarvet under Gustaf III, är en av de yppersta vetenskapernas utspridande. T.ex. den vid Kungl. Södermanlands Regemente år 1782 inrättade militärakademin.

Redovisning av de medel, som inkommit, för akademins fortbestånd.

Från St. Tuna. Redovisning av årsväxt under nio år, då de flesta varit missväxtår. Pastorn i församlingen försöker att få fram arbetstillfällen t.ex. rothuggning och spånad för de sämst ställda. Dessutom bidrager han med utsäde. Prosten Thenstedt har med stor omkostnad förbättrat en hage som hört till prästgården och fått bördig mark.

----------------------------
 
1097Anmärkningar angående väderleken för februari 1786Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1098Anmärkningar i hushållningenAnonym
1786, april

ANMÄRKNINGAR I HUSHÅLLNINGEN.

Resonemang om ängens och betesmarkens utvidgning kontra spannmålspriser och författningar. Beräkningar på en väl hävdad egendom. Gödselns betydelse.

Önskar att Patriotiska Sällskapet kunde ge ut ett hushållsverk i stil med bondepraktikan för att ge vägledning om de angelägnaste delarna av lantbruket och råd om proportion mellan åker, äng och betesmark. Jag är villig att bistå med 50 riksdaler till en sådan hushållsbok, som måste bli så billig som möjligt, för att bönderna skall skaffa sig den. Jag har med denna bok tänkt synnerligast på bonden, så de finare vetenskaperna behöver inte demonstreras.

Regeringens önskan, att städernas jord skall användas till andra planteringar än åkerbruk, har inte fallit stadsbefolkningen på läppen. Deras goda tillgång på gödsel gör att de gärna behåller sina sädesåkrar. Här borde information ges om andra grödor, som är lämpligare. Hantverkare och slöjdare bör uppmuntras, då de kan ha sysselsättning av sina konster under vintern, när de inte behövs i jordbruket. Även boskapsskötselns utvidgning ökar vinterarbetet. Man skulle få se att stadsmannen och lantmannen genom byte vore nyttiga för varandra.

----------------------------
 
1099Några anmärkningar över stuteriernas anläggning, samt unga fålars uppfödandeCreutz, Carl Gustaf
1786, april

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ÖFWER STUTERIERS ANLÄGGNING, SAMT UNGA FOLARS UPFÖDANDE.

Var och en som har hårdvallshö, sommarbete och rent vatten kan anlägga ett stuteri. Föder man upp sina egna hästar blir man inte bedragen. Goda fålar bör kunna säljas vid 3 år.Hur hingstar och ston bör vara beskaffade.

Hästarna skall vara felfria, annars följer felet med till nästa generation. Beskällaren skall vara minst 3 år och stoet minst 4. Växten och byggnaden kommer av föda och skötsel men grunden av rasen. Man bör använda hästar med gott humör.

Rätta betäckningstiden, och vad därvid bör iakttagas.

Hingsten och stoet skall släppas lösa hos varandra. En hingst bör få vilopauser och födas med lätt foder.

Hur stoet bör hållas, sedan det blivit dräktigt.

Det dräktiga stoet bör få gott bete och tillräckligt väl bärgat hö. Hon skall ha avpassad motion och få tumla omkring. Detta gör att fostret inte växer fast. Stoet får inte skrämmas, då fölet i så fall kan bli skyggt och otryggt.

Vad som bör iakttagas sedan stoet fölat, och om gräsbetet.

April är den bästa födelsetiden för fölen. De har då sex månader att dia på. Stoet bör ha en avbalkning, där hon kan dia i lugn och ro. Stoet och fölet släpps på gott bete med tillgång till friskt vatten. Flera ston med föl kan vara tillsammans, men tål inte andra hästar. Man skall leka och fjolla med fölen, så att de blir folkkära. Djuren kan gå ute även sen frosten kommit.Om installning, ans och vinterföda.

Fölen skall ha egen spilta, så stor att de kan ligga ned. De få vara lösa till i mars, då de grimmas upp. Det skall hållas rent under hästarna. De vantrivs i orenlighet. De får ohyra och förstör hovarna. Man skall aldrig ha flera djur tillsammans. I mars skall man skrapa bort luddet ur fällen och umgås försiktigt med djuren, när de släpps på stallgården. Under vinter fodras djuren med hårdvallshö ur en tät krubba. Den skall hela tiden hållas ren. Man skall inte ge dem mjölk.Hästkurer.

Bästa sättet mot sjukdomar är god föda och skötsel. Att ofta ge medicin och åderlåta försvagar. De sjuka skall skiljas från de friska. Dåligt foder framkallar mask. Djuret återhämtar sig om det får bra foder. Har det gått för långt finns ingen bot. Yttre skador och sår skall hållas rena. Man skall vara försiktig med salvor och omslag.Om hästslagets förbättrande och bibehållande vid beständig godhet.

De bästa hästarna är avlade här i vårt klimat, som bondklippare, norsk- och finskhästar. De som kommer från t.ex. Tyskland vantrivas. Dock må erkännas att de inhemska inte blir så höga, som kavalleriet önskar. Detta kan man råda bot för, då klippareston betäcks av större hästar.Om färgen och vad vid den kan märkas.

Alla skymlar är goda, tigrar och grå härnäst, medan ljusa är svagare. Isabeller har röda ögon och ser bra i mörker. Stora utögda har dåligt humör. Ju besynnerligare färger och tecken desto bättre hästar. Färgen kan bero på födan.

Om hästarna i ett stall trots god ans inte trivs måste man flytta stallet till ett höglänt ställe. De som inte trivs med varann skall skiljas.Bihang.

Hur hästars avföda från de varmare klimaten, i våra stuterier, till rasens bibehållande bör kunna souteneras.

Den sanning kan inte motsägas att mjölksaften i ådrorna, förvandlad, håller kroppen vid makt. Födan påverkar växt, styrka, humör och färgning. Även klimatet spelar in. Det är viktigt att fölen däggas av mödrarna så länge som möjligt. I vårt land blir det endast 4 månader. De skall sedan skötas med stor omsorg.

Kroppens förrättning är de samma hos hästar, som människor, nämligen naturliga, livliga och gagneliga.

Långt grovt hö är otjänligt för fölen. De tröttnar av att tugga, innan de är mätta. En blandning av hö och havre är bäst. Asplöv håller bort sjukdomar.

----------------------------
 
1100KolningssättLagersvärd, F
1786, april

PROFKOLNING EFTER HERR COMMINISTERN, MAGISTER TOLLS KOLNINGS-SÄTT.

Jag, som hört magister Toll berätta om kolningen, gjorde efter hans recept. Dock fick jag inte hans resultat. Jag bad att få låna hans dräng. Efter flera försök uppdagades att Toll använde granskog, vilket ger mer kol än tall. Kolen från tall är dock bättre.

Jag gjorde tre milor och lät flera ståndspersoner vara med vid rivandet. Inför tinget gick de ed på att kolningen gått rätt till. Jag får hela tiden mindre kol än Toll och begär nu av honom att han offentligt undervisar om sin metod.

----------------------------
 
1101Anmärkningar angående väderlek och varupriser i landsorternaAnonym
1786, april

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH WARUPRISER I LANDSORTERNA

Gisslarbo. Flera milor brann, då kolarna för den myckna snön inte kunde komma till dem. Följden har blivit att tackjärnspriserna stigit. Nu har vi gott före och körslorna sker med bekvämlighet. Alla sjöar norr om Södertälje är farbara.

Ångermanland. God skörd, vilket sänkt priserna.

Skanör. I början av månaden stark köld, sedan mängder av snö. Ett enda fartyg har strandat vid revet.

Bohuslän. Den 17 februari. Isen har brutits upp av stormen och sillen visat sig i stor mängd. Detta har uppmuntrat trankokarna.

----------------------------
 
1102Förteckning över Kungl. Patriotiska Sällskapets boksamlingPatriotiska Sällskapet
1786, april

FÖRTECKNING PÅ KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS BOKSAMLING

Redovisas Nummer 40-118 i octavio

----------------------------
 
1103Anmärkningar angående väderleken för mars 1786Patriotiska Sällskapet
----------------------------