1061Försök, att uppdraga nejlikestånd till trädAnonym
1785, nov

FÖRSÖK, AT UPDRAGA NEGLICKE-STÅND TIL TRÄD

Sekreterare Linnerhjelm lyckades av nejlikor i buskform få fram stamträd med stora rikt blommande kronor. Dock frös ett bort och andra missköttes under hans frånvaro.

----------------------------
 
1062Anmärkningar i brev angående sädesmaskenBlom, Carl M
1785, nov

ANMÄRKNINGAR I BREF ANGÅENDE SÄDESMASKEN

Likadan maskar, som beskrevs i Hushållnings-Journalen i septembe, har visat sig på både råg- och kornsädet. Linné kallar dem skråpukar (Phalaena granella). Beskrivning av några olika maskar.

Jag har insänt till Vetenskapsakademien en uppstoppad vit orrhöna, som jag fått. Sänder en ritning av ett ovanligt format blad av björk, som växt vid Ornäs i Dalarna

----------------------------
 
1063Gagnande författningarAnonym
1785, nov

GAGNANDE FÖRFATTNINGAR

Anläggandet av en stapelstad på Rastön i Närpes socken. Villkoren är följande: Stadens byggnader, gator och torg kommer att byggas efter Kungl. Maj:ts plan och grundritning. Staden får ingen åkermark, med undantag för betesmark, plantager och vedfång. Nödvändig strand för skeppsvarv och andra oumbärliga inrättningar. Varje innevånare i staden skall ha rätt att fritt utöva in- och utrikes handel, skeppsfart, fiskeri, fabrik och hantverk. De får 20 frihetsår från alla utskylder. Staden skall välja en ordningsman, som skall handha alla ärenden, som har med sjöfart och polis att göra. Staden sorterar under landsförsamlingen tills de hinner bygga egen kyrka.

Kungl Maj:t har förklarat att en frihamn anläggs på ön St Barthelemy i Västindien under namn av Porto Franco. Vem som helst får verka där med full religionsfrihet och övriga fri- och rättigheter. Personer, som är på flykt på grund av skulder får stanna där i 10 år oberoende varifrån de komma

----------------------------
 
1064Anmärkningar angående väderlek och årsväxt m.m. i landsorternaAnonym
1785, nov

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT M M I LANDSORTERNA

För fjärde sommaren är Åreskutan täckt av snö. Grannskapet till ett fjäll är besvärligt. Förutom den snö som faller på sommaren ligger snö kvar sedan skapelsen tid och ger ett kallt klimat.

Våra teckentydare spådde god skörd, eftersom stjärnorna Husbonden (Venus) och Drängen (Jupiter) hade ställningen, att Husbonden går efter Drängen. Underligt är att då alla jordens folk skåda samma stjärnor borde ingen missväxt finnas någonstans.

Laxfångsten har varit klen, medan strömmingen gått till. Rödsot och rötfeber har dödat många i sommar. Koppargruvan vid Åreskutan ser lovande ut.

Frösön. Ett stor urväder kom i slutet av september. Snön ligger fortfarande en aln djup och man får sopa snön av skylarna innan de förs in. Jordfrukterna står ännu i jorden. Höskörden var någorlunda, men nu måste man redan ha djuren inne och oroar sig för våren. Priset på djur är lågt och inga köpare finns. Det är brist på jäst att baka rågbröd av. Kornbröd tillreds utan jäst. Skogsfågel är sällsynt.

Halmstad. Storm i slutet av oktober gjorde att många fartyg förliste.

Jag vet inte om sillfisket är av godo. Härifrån vandrar unga för att tjäna en slant. De far illa, skämmer sina kläder och kommer tillbaks med sjukdomar.

----------------------------
 
1065Utdelade hedersbelöningar av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, nov

UTDELTE HEDERS-BELÖNINGAR AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

För uppodling, trädplantering, stenbyggnad och biskötsel. Anna Eriksdotter hos inspektor Bök i Bro socken, Uppsala län, för lång och trogen tjänst.

Ingen belöning för uppodling av obrukad mark om inte sockenstämmobeviset är utfärdat. Belöning nekas inte den som gjort rotfruktsodlingar på obrukad mark. Hedersbelöning till den som drar upp 25 fruktträd till 8 års växt. Den som utökat sin ladugård med en tredjedel. Den som gjort betesmark av utmarker med gott vatten. Även konster och slöjder skall uppmuntras.

----------------------------
 
1066Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, nov

UTSATT BELÖNING AF KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

20 dukater till den som svarar på frågan: Kan man hoppas att svenska bergverken och bruksrörelserna tilltar och vad kan hindra dem? Vilka medel kan man understödja dem med?

----------------------------
 
1067Anmärkningar angående väderleken för oktober 1785Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
1068Om skogar, klimat och trädTham
1785, dec

OM SKOGAR, CLIMAT, TRÄD

Trakten runt Göteborg är helt utan skog. De rika kan köpa stenkol och ved från Västervik. Men det är inte lätt för de rika att vara där de fattiga inte kan värma sig eller koka mat. Göteborg är viktig med sin handel, i synnerhet Ostindiska Kompaniet. Hästaveln har minskat, vilket tidigare givit staden inkomster. Folk som har barn vid akademierna betalar till Stockholm.

Skaraborgs läns betydelsefullaste inkomst består av spannmål. De senaste åren har olyckor drabbat området. Vänerns uppstigande sedan 1770-talet har givit betydande skador. Ödegårdarnas antal tilltar.

Sillfångsten har berikat bygden. Den ger arbete och transporter och trankokningen har efter Clas Alströmers bemödanden blivit utan skadlig verkan. Dock saknas skog. Man kan knappast hoppas på varmare klimat. Beskrivningar av olika trädslags växtplats och ursprung.

----------------------------
 
1069Om Flodströmska maskinen i DalarnaWadström, C B
1785, dec

OM FLODSTRÖMSKA MACHINEN I DALARNA

Jag har sett många tröskmaskiner, men ingen som klockgjutare Flodströms i Sundborn. Ritning och beskrivning av maskinen och dess verkan.

----------------------------