1031Anmärkningar angående väderleken för juli 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1032Anställda försök och därav funna rön till gräsväxtens befordran och förkovran på åtskilliga slags ängsmark och det på ett minst kostsam tmen dock fördelaktigt sättAureen, Eric Ad.
1785, sept

ANSTÄLDA FÖRSÖK OCH DÄRAF FUNDNA RÖN, TIL GRÄSWÄXTENS BEFORDRAN OCH FÖRKOFRANDE PÅ ÅTSKILLG SLAGS ÄNGSMARK, OCH DET PÅ ET MINST KOSTSAMT DOCK FÖRDELAKTIGT SÄTT

Ängar är av två slag: hårdvall och sanka ängar. Hårdvallsängen har grund matjord och vid torka blir missväxt. Våta somrar blir missväxt på sanka ängar. Bästa sättet att förkovra ängen är att göda och bruka till åker. Alla kan inte det.

I stället kan man hugga barrskogen, då barren förkväver gräset. Den late kan beså sin äng med ärter. Videbuskar, pil, sälg och jolster skall också bort. Hasseln däremot göder med sina blad. Eken bör avkvistas så högt upp att den inte stör gräsväxten. Den är nyttig till slöjd och virke och bör inte utrotas. Alen skall stå kvar, då den göder.

De träd som, skall stå kvar, bör stå i allé i öster - väster för att hindra middagssolens brännande. Björken kvistas så högt att den duger till slöjdvirke och toppen huggs av. Då kan gräset växa fritt. Då får man det härligaste lövbrott. Ängarna slås för tidigt, så att de inte hinner fröa sig. Gödseln gör mer nytta på ängen än på åkern.

----------------------------
 
1033Om träds förvarande mot röta och mask, i synnerhet under vattenAnonym
1785, sept

OM TRÄDS FÖRWARANDE MOT RÖTA OCH MASK, I SYNNERHET UNDER VATTEN

Försök med olika fernissor, för att bevara trä och skepp för mask. Flera var dyra och klibbade, luktade illa och gav ingen effekt. Ett billigare och bättre medel är att koka rovolja med kalk och blanda i sönderhackad hampa. Detta medel används i Kina.

----------------------------
 
1034Rön och försök att göra bröd av renmossa till de fattigas hjälp och understöd i dyr tid och hungersnödHesselius, J
1785, sept

RÖN OCH FÖRSÖK, ATT GÖRA BRÖD AF RENMÅSSA, TIL DE FATTIGAS HJELP OCH UNDERSTÖD, I DYR TID OCH HUNGERSNÖD

Efter att ha läst kommersrådet Polhems beskrivning att framföda kreatur med renmossa, har tanken fallit mig in, att denna mossa kan vara nyttig även för människor i dyrtid och hungersnöd. Jag har gjort försök att baka av enbart mossmjöl, men också blandat med säd. Detta bröd har vida överstigit barkbröd.

Jag har låtit rika och förnäma smaka på välling kokt på mossa. Många har gillat det, men en del har saknat sitt vetemjöl. Smaken är något bitter, men ingen skada eller illabefinnande har märkts.

Mossan kokas, torkas och males. Sedan förfars på vanligt sätt.----------------------------
 
1035Berättelse om ett synnerligt fågelfänge i Österbotten och Limingo sockenAnonym
1785, sept

BERÄTTELSE OM ET SYNNERLIGT FOGEL-FÄNGE I ÖSTERBOTTEN OCH LIMINGO SOCKEN

Vid fiskens lek fäster man en tråd med en sticka i änden på den första fisk man fångar. Den släpps sedan och visar vägen till stimmet.

I Limingo träsk fångas sjöfågel genom att man stänger med nät och driver fåglarna. De fångas och männen biter nacken av dem. Männen som hela dagar vadar i det kalla vattnet får ofta ont i bröstet.----------------------------
 
1036Uppfinning av stenpapperNordenskjöld, O H
1785, sept

UPFINNING AF STENPAPPER

Detta papper duger till taktäckning och annan husbeklädning. Detta sparar trä.

Försök med ovannämnda papper.

Med det av amiralitetsmedicus Faxe uppfunna stenpappret har gjorts lyckade försök att bevisa dess godhet.

----------------------------
 
1037Märkvärdiga händelser i naturenAnonym
1785, sept

MÄRKWÄRDIGA HÄNDELSER I NATUREN

En orkan med stora hagel slog sönder och förstörde grödan i tre socknar i Hedemora landsförsamling och i staden

----------------------------
 
1038Anmärkningar angående väderlek, årsväxt i landsorternaSåman, Arbin, Modeer
1785, sept

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE WÄDERLEK OCH ÅRSWÄXT I LANDSORTERNA

Luleå. Ganska god skörd väntas. God höskörd. Laxfisket svagt. Strömmingsfisket har inte börjat än. Först blir det vårflod i våra älvar. När sedan snön på fjället smälter sväller älvarna en gång till, kallas fjällflod. I år skedde det på samma gång med översvämningar som följd.

Kvickjock. Blid vinter. Lapparnas renhjordar har haft gott bete.

Uppsala. Årsväxten frodig.

Tärna i Västmanland. Rågen helt förstörd av mask.

Spånga-Kista. A M von Arbin sänder två maskar för identifiering. Han har funnit dem i vetet. Det visade sig vara de Linné kallar Bombyces och förvandlas till nattfjärilar. De söndergnager och förstör mer än de äter.

----------------------------
 
1039Författningar till lantbrukets nyttaAnonym
1785, sept

FÖRFATTNINGAR TIL LANDTBRUKETS NYTTA

Från landet inflyttar allehanda sämre folk, som tär på staden. Norrköpings magistrat har utfärdat en kungörelse av följande innehåll: Man får inte utan tillstånd antaga dagkarlar eller annat folk man inte kan sysselsätta hela året. Man får inte hysa löst folk, utan vid mantalskrivningen noga uppge alla personer som vistas i huset. Bygg- och murmästare skall uppge antalet timmermän, som de behöva. Påträffas folk som inte är mantalskrivna blir de utvisade.

----------------------------