1012Berömliga uppodlingarLeijel, Nordenberg
1785,juni

BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.

Baron von Siegrots odling.

Kyrkoherde Walbergs odling och vård av sjuka.

Patron Johan Rimners förbättringar och uppodlingar vid Loviseholms järnbruk och säteri.

Nästa ägare till bruket baron von Cahman för utvidgning av manufakturen.

Patron Johan Rimner anlade sillsalteri, trankokeri, mjölkvarn, stengärdesgård, ladubyggnad och anställde dikning.

----------------------------
 
1013Uppgift till besvarande mot belöningarPatriotiska Sällskapet
1785, juni

UPGIFT TIL BESWARANDE MOT BELÖNING.

Kungl. Majt har med omtanke om lantmännen uppdragit åt Patr. Sällskapet att utlysa en tävling om bästa sättet att bygga sädesrior och torkugnar för allmogen och mindre förmögna lanthushållares behov, bekvämlighet och med minsta kostnad. Priset är en guldmedalj av 10 dukaters vikt.

----------------------------
 
1014Anmärkningar angående väderleken för maj 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1015Angående sockenmagasinerÖrnsköld, P A
1785, juli

ANGÅENDE SOCKEN-MAGAZINER.

Det bör finnas regler för sockenmagasiners förvaltning.

1) Ett magasinsråd av församlingens äldste, ej bara ett par föreståndare.

2) När man skall utvidga sädesförrådet skall det ske med avseende på folkmängden och inte på hemmanstalet. Även fattigt folk behöver låna säd.

3) Att inte låna ut säd förrän man vet att det räcker till utsäde.

4) Säden skall vara rensad och torkad.

5) Ingen spannmål får utlånas utan full säkerhet i fastighet, guld, silver eller säker mans borgen.

6) Om överskott finnes kan säden säljas till sockenbor för billigare pris än i närmaste köpstad. Den kassa man får på så sätt skall användas till nyttigheter i socknen.

----------------------------
 
1016Anmärkningar i lanthushållningen gjorda under anstälda uppodlingarAnonym
1785, juli

ANMÄRKNINGAR I LANDT-HUSHÅLLNINGEN, GJORDE UNDER ANSTÄLDE UPODLINGAR, M M.

Från en person som på 4 år betydligt förbättrat sin gård trots att den varit illa belägen ifråga om åker och äng.

----------------------------
 
1017Försök med jordpäronsplantering på lerjordHellström, L A
1785, juli

FÖRSÖK MED JORDPÄRONS PLANTERING PÅ LERJORD.

Jordpäron kan mycket väl planteras i lerjord. Här följer en noggrann beskrivning av hur jorden bör förberedas. Jordpäron är nyttiga till varjehanda mjöl, gryn även bröd och korv.

----------------------------
 
1018Om åkerogräs och i synnerhet hur de till någon nytta kunna användasAnonym
1785, juli

OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Beskrivning av ogräs och deras eventuella användning som botemedel.

----------------------------
 
1019Berättelse om fårskinns beredande på ryska sättet till goda så kallade rysspälsarReinius, Israel
1785, juli

BERÄTTELSE OM FÅRSKINNS BEREDANDE PÅ RYSKA SÄTTET, TIL GODA SÅ KALLADE RYSSPÄLSAR.

1743 låg moldaviska husarer under vintern i Österbotten. En av dem undervisade om hur man bereder fårskinn till mjuka pälsar.

1) Blöttes torkade hudar och skavdes hinnan på insidan bort. Sedan tvättades ullen.

2) Gjordes en beta av salt, vatten och kornmjöl till en tjock välling. Däri lades skinnen och ställdes allt på bakugnen.

3) Var afton och morgon togs skinnen upp och lades tillbaks igen.

När skinnen legat i 14 dagar togs de upp och torkades tills de voro skraptorra. Då veks de ihop och lades över natten.

4) Nu var skinnen sega och man kunde töja och dra dem åt olika håll. Sedan skavdes skinnen vita på skinnarvidjan som sitter på väggen hos varje skinnare. Så var allt färdigt.

----------------------------
 
1020Anmärkningar angående folkmängdAnonym
1785, juli

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE FOLKMÄNGDEN.

I början av 1784 var folkmängden i Åbo, Finlands huvudstad, 9117 personer. Det föddes 290 barn, bland dem 43 oäkta. De dödas antal var 224. 95 barn under 10 år har dött. Folkökning med 66.

Under året gick fläckfeber, men med tidig bot och ordentlig regime blev dödsfallen inte så många. Staden försågs med tillräcklig och god spannmål, visserligen till högt pris, men det förehindrade påföljder, som andra orter med sämre spannmål fick lida.

Ett friskt, idogt, omtänksamt arbetshjon och en växande ungdom sakna ej bärgning i Åbo.

----------------------------