1009Om åkerogräs och dess nyttaAnonym
1785, juni

OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Beskrivning av ett stort antal ogräs och dess användning som botemedel.

----------------------------
 
1010Beskrivning hur carduspapper sammanklistras till tapeterSvartz Olof
1785,juni

BESKRIFNING, HURU CARDUS-PAPPER SAMMANKLISTRAS, AT TAPETER DÄRAF FÅ UTSEENDE OCH STYRKA SÅSOM DEN FINASTE WÄF. AF FRAMLEDNE FABRIQUEUREN HERR OLOF SVARTZ I NORRKÖPING.

En artikel av framlidne fabrikören herr Olof Svartz i Norrköping om hur man sätter upp tapeter och de redskap man behöver.

----------------------------
 
1011Anmärkningar angående handelnAnonym
1785,juni

ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE HANDEL M M.

Christinestad driver utrikeshandel med skeppsparter utredde från Stockholm. Inrikeshandel från Stockholm och Göteborg. Exporterna för 1784 i vikt och mängd. Sjöfolkets antal.

Göteborg höll Ostindiska Kompaniet auktion den 15 april på te och sidentyger samt skadat och defekt porslin.

----------------------------
 
1012Berömliga uppodlingarLeijel, Nordenberg
1785,juni

BERÖMWÄRDE UPODLINGAR.

Baron von Siegrots odling.

Kyrkoherde Walbergs odling och vård av sjuka.

Patron Johan Rimners förbättringar och uppodlingar vid Loviseholms järnbruk och säteri.

Nästa ägare till bruket baron von Cahman för utvidgning av manufakturen.

Patron Johan Rimner anlade sillsalteri, trankokeri, mjölkvarn, stengärdesgård, ladubyggnad och anställde dikning.

----------------------------
 
1013Uppgift till besvarande mot belöningarPatriotiska Sällskapet
1785, juni

UPGIFT TIL BESWARANDE MOT BELÖNING.

Kungl. Majt har med omtanke om lantmännen uppdragit åt Patr. Sällskapet att utlysa en tävling om bästa sättet att bygga sädesrior och torkugnar för allmogen och mindre förmögna lanthushållares behov, bekvämlighet och med minsta kostnad. Priset är en guldmedalj av 10 dukaters vikt.

----------------------------
 
1014Anmärkningar angående väderleken för maj 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
1015Angående sockenmagasinerÖrnsköld, P A
1785, juli

ANGÅENDE SOCKEN-MAGAZINER.

Det bör finnas regler för sockenmagasiners förvaltning.

1) Ett magasinsråd av församlingens äldste, ej bara ett par föreståndare.

2) När man skall utvidga sädesförrådet skall det ske med avseende på folkmängden och inte på hemmanstalet. Även fattigt folk behöver låna säd.

3) Att inte låna ut säd förrän man vet att det räcker till utsäde.

4) Säden skall vara rensad och torkad.

5) Ingen spannmål får utlånas utan full säkerhet i fastighet, guld, silver eller säker mans borgen.

6) Om överskott finnes kan säden säljas till sockenbor för billigare pris än i närmaste köpstad. Den kassa man får på så sätt skall användas till nyttigheter i socknen.

----------------------------
 
1016Anmärkningar i lanthushållningen gjorda under anstälda uppodlingarAnonym
1785, juli

ANMÄRKNINGAR I LANDT-HUSHÅLLNINGEN, GJORDE UNDER ANSTÄLDE UPODLINGAR, M M.

Från en person som på 4 år betydligt förbättrat sin gård trots att den varit illa belägen ifråga om åker och äng.

----------------------------
 
1017Försök med jordpäronsplantering på lerjordHellström, L A
1785, juli

FÖRSÖK MED JORDPÄRONS PLANTERING PÅ LERJORD.

Jordpäron kan mycket väl planteras i lerjord. Här följer en noggrann beskrivning av hur jorden bör förberedas. Jordpäron är nyttiga till varjehanda mjöl, gryn även bröd och korv.

----------------------------