0983Avhandling om biskötsel i RysslandLundström, Polheimer
1785, mars

AFHANDLING OM BISKÖTSELN I RYSSLAND; ELLER: BESKRIFNING, HURU BI SKOLA ANSAS; HWILKET GENERAL-MAJOREN OCH COMMENDEUREN AF KONG. SWÄRDS-ORDEN, HÖGWÄLBORNE BARON, HERR AXEL JOH. GRIPENHJELM NOGA OBSERVERAT UNDER DESS FÅNGENSKAP UTI RYSSLAND; COMMUNICERAD MED CAMRERAREN HERR JACOB BRANDBERG PÅ ORNÄS, ÅR 1749.

Ritning och beskrivning av en bistock. Den göres av lind eller ek, en manshöjd hög och av 1-11/2 alns tjocka träd.

Höst och vår stoppas alla hål igen utom ett, annars stjäl andra bin honungen, även getingar kan göra det.

Ett tjockt tak av näver eller bark skyddar för kyla och väta.

Om vintern tas bistocken in i ett väl mossat och ventilerat rum. Vid stark kyla dör många bin och de överlevande blir så duvna att de inte orkar äta.

På våren sätter man ut stockarna nära husen så de får frisk luft. Så snart de kan ta föda från marken, bör man flytta dem till ett lugnare ställe, eftersom de annars bli oroade och sticker människor och djur. När ett bi stuckit dör det ju och man kan förlora många djur på det sättet.

Man bör passa att inte främmande bin tar sig in i stockarna.

Om man märker spindlar under stocken, måste man ta bort dem, så att inte bina trasslar in sig i näten. Likaså skall man se upp för myror, som gärna äter honungen.

Bin som äter renfanegräs dör.

Hittar man en stock utan vise tar man en kaka med vise och lägger i stocken.

När bina svärmar fångas de med ett svärmsåll, som täckes med en duk. När svärmen är i stocken sätter man visen i en dosa medan bina bygger färdigt. Det tar 3-4 dagar.

Man kan se om bina samlat mycket honung. Då löpa de utan att samla eftersom de tycka att de redan har nog. Man kan skatta en del stockar flera gånger. Om sommaren är vacker, kan man skatta även nya svärmar och får då jungfruhonung.

För att komma åt honungen, röker man med uggleved. En del slår ihjäl bina, men bin kan leva 10-12 år, så det är både oekonomiskt och syndigt.

Om födan brister för en svärm måste man underhålla den.

Många anser, att det är skadligt för trädgårdar med bin, då de stjäl honung från blommorna, men det finns trädgårdar med 100 stockar och ingen skada ses.

Man tar tillvara vaxet genom att först låta honungen rinna ut och sedan värma vaxet svagt och pressa det samman.

Recept på mjöd.

----------------------------
 
0984Reglementet för holländeriet vid BollerupAnonym
1785, mars

REGLEMENTE FÖR DET WID BOLLERUP I SKÅNE WARANDE HOLLÄNDERIET AF 75 KOR.

Alla kor numreras och beskrivs. De placeras i bås med samma nummer och binds med två järnband, så att de inte kan knuffa varandra. Varje djur har en vattenspann, som skall var fylld med friskt vatten. De löses bara när de skall till tjuren eller kalva.

Stallet rengörs och djuren utfordras innan mjölkningen sker. Juvret tvättas och man mjölkar ut till sista droppen. Mjölken slås i kar med tapphål i botten. Vasslan tappas av och grädden kärnas i kärnor med svängkula. Smöret vägs noga och man håller reda på hur mycket mjölk varje djur lämnar.

Vid ystningen värms mjölken, så att man knappt kan hålla handen däri. Sedan hälles god löpe i och alltsammans får stelna en stund. Värms på nytt och man slår sönder den löpnande mjölken. Osten kramas hårt och packas i form. Osten strykes med salt och ställs på spjällhyllan.

Stallet göres rent tre gånger per dygn och mjölkning sker två gånger.

All ledig tid går åt till hackelseskärning. På sommaren ges färsk klöver.

Noggrann beskrivning av fodret.

----------------------------
 
0985Sätt att få stor vitkålAnonym
1785, mars

BÄSTA SÄTTET AT FÅ YMNIG OCH STOR HWIT-KÅL.

Skall du odla kål, får du ej spara möda.

Vattna ofta, visserligen växer de yttersta bladen sig mycket stora, men där lägger kålmasken sina ägg och låter kålhuvudet vara.

Gödsla runt varje planta och täck med en liten grankvist.

Gödselångorna håller kölden borta så att plantorna ej fryser och man kan alltså plantera tidigt. Grankvisten skyddar den ömtåliga plantan mot solen.

Den som försöker detta lärer aldrig bestrida en bokstav av vad är välment upptäckt åt en vördad Allmänhet.

----------------------------
 
0986Om åkerogräs och deras nyttaAnonym
1785, mars

OM ÅKER-OGRÄS, OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Fortsättning av beskrivning av ogräs och deras nytta.

----------------------------
 
0987Kungl.Maj:ts nådiga brev till Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1785, mars

BREF FRÅN GUSTAF DEN III TILL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET.

Vid Patriotiska Sällskapets senaste sammankomst upplästes ett brev från kungen skrivet på Stockholms slott den 1 februari 1785. Kungen berömmer sällskapet för dess arbete att hjälpa de av hungersnöd drabbade.

"Slika gärningar kräva ingen annan belöning, ingen annan erkänsla, Än den nytta de medföra; Men då vårt faderliga hjärtelag För trogna undersåtar, uppletat och använt alla möjliga utvägar till deras räddning, har det varit Oss en hugnad, att se eder tävla med Oss i dessa omsorger: Och det är Oss ett nöje att däröver härmed förklara Eder Vårt Nådiga Välbehag."

----------------------------
 
0988Fråga till besvarande mot belöningPatriotiska Sällskapet
1785, mars

FRÅGA TIL BESWARANDE MOT BELÖNING.

Hedersbelöning på 20 R:d till den som ger svar på frågan:

Är det för framtiden att hoppas, att Svenska Bergverken tillika med Bruksrörelserna äga bestånd och tilltaga? Vilka svåra eller mindre gynnsamma tillfällen kunde den hindra eller förminska? Vilka medel kunna understödja det, som de innefattar, och vilka kunna förekomma, hjälpa eller lindra de senare nämnde händelser?

----------------------------
 
0989Anmärkningar angående väderleken för februari 1785Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0990Om städernas i Västerbotten handel, näring och rörelseAnonym
1785, april

OM STÄDERNAS I WESTERBOTTN HANDEL, NÄRING OCH RÖRELSE

Städernas inkomster fås av ränta på donerade hemman, vinkällare, krogar, burskapspengar, vret- och tomtpengar, handelsgenanten, vågmästare-, packare- och vräkarepengar, åker- och ängsskatt. Dessutom har Torneå, Luleå och Piteå inkomst av laxfiske. Inrikeshandeln sker med Stockholm. Utrikeshandeln från Rata skeppshamn vid Bygdeå. Beskrivs tullproblem och bankosedelns fall.

Det finns för många handelsmän i städerna. I Umeå finns 36, i Piteå 27, i Luleå 40 och i Torneå 30. Skulle räcka med hälften. Man borde dela upp varorna mellan sig och inte som nu ägna sig åt månghandel.

Redovisas handeln med renskinn. Sämskfabriken i Umeå är återupprättad. Renens skinn är ofta förstört av bromsbett. Larverna som läggs i huden gnager hål.

Produktionen av korgar borde höjas. Förslag att 2 av lapparnas barn sändes till Stockholm, att lära korgslöjd och få modeller. Detta faller på att lapparna inte vill sända sina barn till Stockholm.

Borgerskapet och ståndspersonerna på landet driver spinneri och vävnad med lin och bomull. I Rörbäck har man fått pris för sitt linneväveri.

Hantverkare och fiskare klagar att det inte finns torghandel. Att stadens handlanden hämtar varor från Stockholm, som lika väl kunde produceras i staden. Hantverkarna får ingen jord och känner sig förfördelade.

----------------------------
 
0991Sätt att pressa olja av tobaksfrönModeer, Sven
1785, april

SÄTT AF PRÄSSA OLJA AF TOBAKSFRÖN, ÖFWERSATT UTUR MEMOIRES FUR DIFFERENTES PARTIES DES SCIENCES SET DES ARTS PAR M GUETTARD

Man pressar tobaksfrön mellan varma tennplåtar och får en olivfärgad olja. Kokar man de pressade fröna och silar genom linne får man en stark färg. Pressar man igen får man gul olja. En femtedel av frönas vikt blir olja, vilket borde visa att man skall ta vara på tobaksfröna.

----------------------------