0957Förteckning på redskap och modeller, som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammarePatriotiska Sällskapet
1784, dec

FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA SMEDJEGATANS BRUNN (FORTSÄTTNING)

Trädstockar, svarvar, renrensare, såningsredskap, vältar, räfsor, sädeshässjor, tröskredskap, sädesrensningsredskap, kvarnar, liar, handskäror, redskap till tuvors borttagande, stenbrytningshävtyg, körredskap likaledes till stenars bortkörande, drögar, skor, hackelse, åtskilliga andra merendels lantmanna redskaper, redskaper hörande till djurfångst, redskaper hörande till fågelfångst, fiskredskaper, biredskaper, påfinningar till husbyggnader, redskaper för handaslöjderna

----------------------------
 
0958Utsatt fråga mot belöningPatriotiska Sällskapet
1784, dec

UTSATT FRÅGA EMOT BELÖNING

Belöning på 10 riksdaler till den, som nöjaktigt besvarar denna fråga: Hur skall man med minsta kostnad och på kortaste tid, med säkerhet göra sin åker fri från den besvärliga landhavren.

----------------------------
 
0959Anmärkningar angående väderleken för november 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0960Om fiskerierna i VästerbottenAnonym
1785, jan

OM FISKERIERNA I WÄSTERBOTTN.

Under de tre sista åren har tillgången varit stor på strömming. Tyvärr har brist på salt gjort att man inte kunnat ta reda på all fisk. Saltet är dyrt. Man har fört mycken fångst till Österbotten och bytt till sig säd.

Även löjfisket har varit rikligt.

Laxfisket i älvarna är till största delen kronan förbehållen och innehavarna betalar årligen i ond som god tid en viss taxa. De senaste åren har tillgången varit dålig och liten fångst har förts till städerna.

Insjöar och träsk har god tillgång på stor och fet fisk, särskilt sik.

----------------------------
 
0961Beskrivning över linsädet i VadstenaAnonym
1785, jan

BESKRIFNING ÖFWER LIN-SÄDET WID WADSTENA, JÄMTE LINETS BEREDNING PÅ HWARJEHANDA SÄTT.

I mitten av mars sås friskt linfrö på väl redd jord. När linet är två fingerbredder högt rensas ogräset utan att man trampar ner. Linet risas med al- och hasselräglor. Linet täcks av ris som skyddar mot väder och vind.

Det är svårt att avgöra när linet är moget, men när det gulnar vid roten är det tid att ta det.

För att få vitt lin görs små knippor och knopparna repas av. Sedan läggs knipporna i en damm att rötas. Vid åskväder går rötningen fortare än eljest. När det är klart tas det upp och sköljes och torkas i solen.

Vill man ha gult lin skall det läggas uppe på riset ett par dagar innan det rötas.

Grått lin får man om man låter det ligga längre på riset.

Blått lin fås genom att det rötas i ett kärr med blålera.

Det finaste linet får man, om man har linet i huset över vintern och rötar det i maj.

Det finaste linet får inte bråkas utan arbetas rått med kniv. Det grövre är det ej så noga med utan kan både bultas och bråkas.

Följer beskrivningar av arbetsredskapen. Nämns om ett bekvämare sätt att bereda lin, nämligen med vattenverk eller stamp. Om så påfordras kan ritning erhållas.

----------------------------
 
0962Sätt att sköta potatisplanteringAnonym
1785, jan

SÄTT AT MED MINSTA MÖDA, OCH FÖRMODELIGEN MÄSTA BÅTNAD, SKÖTA POTATOES-PLANTERINGEN.

Landet köres och gödslas något. Man kör en trästock eller årder i en fåra och kastar ned potatisen. Nästa fåra täcker då igen den första. Med en lätt åkerharv kör man över landet ett par gånger i veckan innan blasten kommit upp och allt ogräs försvinner. När blasten är uppkommen kör man med en trästock mellan raderna och föser upp jord runt plantorna. Detta kallas att mylla dem och skall ha sin nytta.

När man skall ta upp potatisen skär man av gräset (blasten) och kör på samma sätt som vid såningen. Folk skall finnas till hands att plocka upp.

Man har använt samma land i 20 år med gott resultat.

Förvaringen över vintern sker för den som inte har goda källare i en grop, helst i ett sandland. Gropen täcks av näver och halm och trampas till ordentligt.

----------------------------
 
0963Om åkerogräs och deras nyttaModeer
1785, jan

OM ÅKER-OGRÄS OCH I SYNNERHET HURU DE TIL NÅGON NYTTA KUNNA ANWÄNDAS.

Ogräset borttar ansenligt rum och utsuger näring som borde vara till säden. Mången säd är fördärvad av ogräsfrön och kan vara skadlig att äta. I varje fall ger det brödet dålig smak. Även halmen kan ratas av kreaturen om det är mycket ogräs i den.

Att rensa säd och åker och att använda sig av omloppsbruk förbättrar. Att odla klöver, som kväver andra ogräs och dessutom slås innan ogräsfröna är färdiga, är ett annat sätt.

Följer en lång uppräkning av ogräs och var de helst växa

----------------------------
 
0964Att sätta vacker brun färg på stolar och skåpAnonym
1785, jan

ET FÖRDELACKTIGT SÄTT, AT UTAN STOR KOSTNAD, SÄTTA WACKER BRUN FÄRG PÅ STOLAR, SKÅP, GEWÄRSSTOCKAR OCH ANNAT, SOM ÄR GJORT AV BJÖRK, AHL ELLER FURUTRÄD.

Träslaget skall vara björk, al eller furu. Koka mjölbärsrisblad väl tjockt. Blanda i kopparrök eller alun och vitriol.

Stryk det renskrapade träet med kalkvatten. Påstryk mjölbärsrisfärgen som kan göras ådrigt med något mörkare färg.

Poleras med linolja och vax. Sälspäck kan i nödfall användas i stället för linolja.

----------------------------
 
0965Förteckning på redskapsmodeller som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammarePatriotiska Sällskapet
1785, jan

FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I KONGL. PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA SMEDJEGATANS BRUNN.

Prov på modeller, som finns i modellkammaren hörnhuset 59 Norra Smedjegatans Brunn.

Redskap från Frankrike för drunknades återställande.

Prov på tillverkningar av linne och silke.

Prov av metaller.

Prov från växtriket.

Prov av färg.

----------------------------