0951Beprövat medel att hålla gäddor och abborrar färska mitt i rötmånadenAnonym
1784, dec

BEPRÖFWAT OCH TILFÖRLITELIGT MEDEL, AT UTAN ALL ÅKOMMANDE RÖTA OCH OSMAK KUNNA MIDT I HETASTE SOMMAREN OCH SJELFWA RÖTMÅNADEN FÖRWARA OCH BIBEHÅLLA GÄDDE- OCH ABBORRFISK I FLERA WECKORS TID SÅ FÄRSK OCH SMAKLIG, SOM WORE DEN NYLIGEN OCH SAMMA DAG TAGEN UTUR WATTNET

Man lägger fisken på en granrisbädd i båten. Sedan träs fiskarna på videkäppar och bärs till en sval källare, där de saltas i kar. Vill man ha gäddorna vita sticker man dem med en vass kniv, så snart de är fångade, så att blodet rinner av. Kommer man inte hem med fångsten på kvällen förfar man på samma sätt och gör en lake av salt och medhavt källvatten. Man kan använda nate att lägga fiskknipporna på.

----------------------------
 
0952Några anmärkningar angående kritgrund till förgyllning på träAnonym
1784, dec

NÅGRA ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE KRITGRUND TILL FÖRGYLLNING PÅ TRÄD

Då jag inhämtat det oäkta sättet att förgylla med oäkta bladguld, vilket är mycket mindre kostsamt, har jag velat berätta om kritgrunden på vilken lystern beror. Ramen bör vara av gran eller al. Man kokar ett lim och när det är varmare än handen tål, stryker man på det. Upprepas 3-4 gånger med torkning emellan. Ojämnheterna slipas med pimpsten. Krita rives och blandas i limmet. Därefter anlägges guldgrunden, genom att man färgar limvattnet med saffran.

----------------------------
 
0953Medel till sotelds släckningAnonym
1784, dec

MEDEL TIL SOTELDS SLÄCKNING

Tidigare har man släckt soteld med salt. Nu finns ett billigare sätt. Så snart man upptäckt elden rycks veden undan och vitlökar slängs på glöden. Fönster och dörrar skall vara stängda.

----------------------------
 
0954Tvål till sidentygers och silkesstrumpors tvättningAnonym
1784, dec

TWÅL TIL SIDENTYGERS OCH I SYNNERHET SILKESSTRUMPORS TWÄTTNING

Rysstvål, kamfert och oxgalla kokas och slås i en stenskål att kallna. Häri tvättas silket och silkestrumporna.

----------------------------
 
0955Anteckningar angående årsväxt och varupriser i orternaAnonym
1784, dec

ANTECKNINGAR ANGÅENDE ÅRSWÄXT OCH WARUPRISER I ORTERNA

Piteå. Först svår torka och sedan överflödande regn.

Öland. God bärgning. Säden har dock fått rum i husen. Allmogen fägnar sig åt kronomagasinen.

Bohus. Åker och äng mycket välsignade. Ärter och bönor dåliga. Trädgårdsväxter som är ömtåliga har helt slagit fel.

----------------------------
 
0956Berömliga gärningarAnonym
1784, dec

BERÖMLIGE GÄRNINGAR

Uppsala. Landshövding Jacob von Engeström har infört följande författningar för de fattiga i Uppsala. Den fattiga allmogen samlas på lördagsförmiddagen och delar på innehållet i fattigbössorna. Arbetshuset är nu i funktion och 200 fattiga kan förtjäna till födan själva. Inrättades en barnhusfond för barn mellan 1-8 år. Inrättades en arbets- och läseskola, där 20 barn får arbete och undervisning. Den drivs genom sammanskott och tillkom när konungen återvände från en långvarig utrikes resa.

----------------------------
 
0957Förteckning på redskap och modeller, som finns i Kungl. Patriotiska Sällskapets modellkammarePatriotiska Sällskapet
1784, dec

FÖRTECKNING PÅ DE REDSKAPER OCH MODELLER DÄRAF M M, SOM FINNAS I KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPETS MODELL-KAMMARE I STOCKHOLM OCH HÖRNHUSET N:O 59 WID NORRA SMEDJEGATANS BRUNN (FORTSÄTTNING)

Trädstockar, svarvar, renrensare, såningsredskap, vältar, räfsor, sädeshässjor, tröskredskap, sädesrensningsredskap, kvarnar, liar, handskäror, redskap till tuvors borttagande, stenbrytningshävtyg, körredskap likaledes till stenars bortkörande, drögar, skor, hackelse, åtskilliga andra merendels lantmanna redskaper, redskaper hörande till djurfångst, redskaper hörande till fågelfångst, fiskredskaper, biredskaper, påfinningar till husbyggnader, redskaper för handaslöjderna

----------------------------
 
0958Utsatt fråga mot belöningPatriotiska Sällskapet
1784, dec

UTSATT FRÅGA EMOT BELÖNING

Belöning på 10 riksdaler till den, som nöjaktigt besvarar denna fråga: Hur skall man med minsta kostnad och på kortaste tid, med säkerhet göra sin åker fri från den besvärliga landhavren.

----------------------------
 
0959Anmärkningar angående väderleken för november 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------