0934Att förgylla med oäkta bladguldAnonym
1784, okt

AT FÖRGYLLA MED OÄCKTA BLAD-GULL

Alla blad skall vara av samma färg och utan fläckar. Bladet bredes ut på en kartong och man använder ett spelkort för att överföra guldet på ramen. Guldet trycks fast med fingrarna med ett papper emellan.

Underarbetet är viktigt. Kritgrunden skall strykas med en fernissa. Recept finns. Dagen efter stryks med oljefernissa så tunt som möjligt. En fernissa stryks sedan över guldet.

----------------------------
 
0935Några anmärkningar angående gräsfrösåningAnonym
1784, okt

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE GRÄS-FRÖ-SÅNING

Resultat av olika fröns växt bl.a. S:t Foin, väppling och klöver.

----------------------------
 
0936Berömliga företaganden och författningarEngholm, Geijer
1784, okt

BERÖMLIGE FÖRETAGANDER OCH FÖRFATTNINGAR

På sitt hemman Smedbyn, Kila socken, Örebro län, har assessor Bengt von Echstedt gjort många förbättringar, vilket härmed intygas. Underskrivet av 8 ansedda personer.

Tillägg av Carl Fredric Geijer, som berättar ännu mer från Smedbyn, särskilt trädgårdsanläggningen.

----------------------------
 
0937Stockholm den 8 juli 1784Anonym
1784, okt

STOCKHOLM D. 8 JULII, 1784

Anna Forsman dog 87 år gammal i Ulrika Eleonora församlings fattighus den 14 juli 1784. Hon var änka efter garvaregesällen Johan Forsman. De hade 7 barn av vilka flera dog i späd ålder. Som änka och nästan blind antogs hon bland församlingens fattiga. Då fanns ingen fattigstuga och när de fattiga blev uppsagda från sina rum beslöts att bygga fattighus. Härtill fanns inte tillräckligt med pengar. Då fick änkan Forsman ett arv efter sin syster och transporterade det till Kungsholms fattigkassa mot att hon och hennes oförmögna dotter skulle underhållas och hederligt begravas. Fattigkassan fick 69036 daler och kunde nu uppföra ett stort och ansenligt hus åt stora gatan intill kyrkogården.

----------------------------
 
0938Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1784, okt

UTSATT BELÖNING AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Belöning på 50 riksdaler till den som nöjaktigt besvarar följande fråga:

Genom vilka medel kan spanska ullen av svenska får bibehållas i sådant pris och värde, att schäferiernas tillväxt och bestånd vinnes och handeln med ylle befrämjas

----------------------------
 
0939Anmärkningar angående väderleken för september 1784Patriotiska Sällskapet
----------------------------
 
0940Underrättelse, hur allmogen på Öland uppförer sin husbyggnadLindström, Jonas
1784, nov

WÄLMENT UNDERRÄTTELSE, MED HURU STOR BESPARING AF TIMMER OCH WIRKE, ALLMOGEN Å SLÄTA LANDET PÅ ÖLAND UPFÖR SIN HUS-BYGGNAD.

Beskrivning och ritning av hus byggda med 3/4 virkesbesparing. Speciell taktäckning.

----------------------------
 
0941Om skötseln av mjölkkorAlströmer, Jonas
1784, nov

OM SKÖTSELN AF MJÖLK-KOR.

En artikel av Jonas Ahlströmer, som sett att i andra länder är avkastningen av boskapsskötseln betydligt bättre än i Sverige. Han beslöt att göra försök efter utländsk förebild.

Han köpte 11 kor och 1 tjur av bättre och sämre kvalitet och befallde inspektorn och en ladugårdspiga att sköta djuren efter hans föreskrifter. Under första året har all föda för djuren noga antecknats och grädden använts till smör och den skummade mjölken har blivit ost. Mjölken till hushållet har köpts från annat håll för att ingen felräkning skulle göras.

Så följer noggrann redogörelse för hur mycket foder som använts och hur stor avkastningen varit. Resultatet har varit gott, men i fortsättningen kommer djuren att stå i stall hela året. Ahlströmer anser att hans försök är så viktiga att han planerar att göra ett fullständigt Memorial, som skall införas i Vitterhetssällskapets handlingar i Göteborg.

----------------------------
 
0942Rön om Carolinska poppelträdet och Virginska askbladiga lönnenAnonym
1784, nov

RÖN OM POPULUS BALSAMIFERA ELLER CAROLINSKA POPPELTRÄDET, OCH ACER NEGUNDO ELLER VIRGINSKA ASKBLADIGA LÖNNEN.

Då jag hörde att poppelträd från Frankrike med framgång planterats på sätesgården Tyresjö (Tyresö) i Södermanland beslöt jag att göra försök med amerikanska trädslag.

1782 i november infördes till kalmarorten en del träd, som av tillfälligheter blev misslyckade. Dock lyckades försöken med Carolinska poppeln, som sprider sitt balsam och tillväxer gott. Även Virginska askbladiga lönnen växer bra trots att den skadats under en storm. Hoppas så småningom få vackra alléer av dessa trädslag.

----------------------------