0930Anmärkningar angående väderleken för augusti 1784Patriotiska Sällskapet


----------------------------
 
0931Ladugårdsbyggnaden på Koivisto rusthåll. Beskriven av professorn och riddaren KraftmanKraftman
1784, okt

LADUGÅRDS-BYGGNADEN PÅ KOIVISTO RUSTHÅLL. BESKREFWEN AF PROFESSOREN OCH RIDDAREN KRAFTMAN

Ladugårdsbyggnaden är angelägen för lantmannen. Den skall hålla djuren snygga och rena. Ge bekväm utspisning och ha den mesta och bästa gödselsamling. Beskrivning av en god ladugård i Koivisto.

----------------------------
 
0932Anmärkningar om folkmängd, missväxt, tabellverk; tjänande till eftertanke och ordning för de fattigaTham, Pehr
1784, okt

ANMÄRKNINGAR OM FOLKMÄNGDEN, MISSVÄXT, TABELLWERK, TJENANDE TIL EFTERTANKA AF NÅGON YTTERLIGARE ORDNING MED DE FATTIGA; I SYNNERHET FÖR SKARA STIFT OCH SKARABORGS LÄN

Denna missväxt är värre än 1596 och den på 1690-talet. Jag försökte flera gånger få till stånd en lista över de fattigas antal. Kyrkoherdarnas olika principer att klassificera de fattiga gjorde listorna osäkra. De fattiga skulle själva anmäla sig och det vågade man inte, då man befarade att bli skickad till straffhus. I socknen där jag själv bor anmäldes 9 personer. Då jag räknade fanns 73. Tabellverkets listor har så många kolumner att en person kan finnas på flera ställen samtidigt. De borde reduceras till en tredjedel.

Kyrkoherdarna i Gudhem och Timberg har gjort föredömliga tabeller vilka här beskrivs. I Skaraborgs län fanns 97000 personer varav 12125 var fattiga. Detta är i underkant. I riket fanns 1780 2.800000 personer varav 350000 var tiggare, alltså var åttonde. Där är inte medräknade bönder, skattlagde och torpare.

De 12000 fattiga som jag tidigare uppgivit i länet finns där även vid bättre år, men deras fattigdom är inte så synlig då. Skogsödandet står dessa personer för till stor del. En inhyseskärring i en stuga med stängsel gör åt lika mycket ved som ett helt hushåll. I vårt klimat kan man lika väl frysa ihjäl, som svälta ihjäl. Om bonden hade tjänstefolk istället för inhyses folk vore mycket sparat. I Borna socken är en femtedel av alla stugor backstugor. Då skogen tillhör hemmanen och där varken säljs eller ges bort något, kan man tänka att det stjäls en del ved.

Tabellverket började 1749. Onda och goda bedrifter, samt förefallande märkvärdigheter i naturen skall kyrkoherdarna anmäla. Några exempel.

En bonde fick böta för att han brukat en djurtand mot sjukdomar. Tanden brändes.

1760 föll ett slagregn som dödade får och boskap. En gosse frös ihjäl. Boskapssjuka på säteriet Koflås.

En piga hade inte ätit på 5 år. En dräng och en inspektorshustru åt lera.

Utdrag ur tabellverket 1750-1770 födda och döda. Antal kaffehus, krogar och källare i Skaraborgs stift.

----------------------------
 
0933Anmärkning om humlens rätta avplockningstid och dess behöriga nyttjandeAnonym
1784, okt

ANMÄRKNING OM HUMLANS RÄTTA AFPLÅCKNINGSTID OCH DESS BEHÖRIGA NYTTJANDE

Humlen skall plockas grön, torkas i skuggan och packas hårt i lämpliga kärl.

----------------------------
 
0934Att förgylla med oäkta bladguldAnonym
1784, okt

AT FÖRGYLLA MED OÄCKTA BLAD-GULL

Alla blad skall vara av samma färg och utan fläckar. Bladet bredes ut på en kartong och man använder ett spelkort för att överföra guldet på ramen. Guldet trycks fast med fingrarna med ett papper emellan.

Underarbetet är viktigt. Kritgrunden skall strykas med en fernissa. Recept finns. Dagen efter stryks med oljefernissa så tunt som möjligt. En fernissa stryks sedan över guldet.

----------------------------
 
0935Några anmärkningar angående gräsfrösåningAnonym
1784, okt

NÅGRE ANMÄRKNINGAR ANGÅENDE GRÄS-FRÖ-SÅNING

Resultat av olika fröns växt bl.a. S:t Foin, väppling och klöver.

----------------------------
 
0936Berömliga företaganden och författningarEngholm, Geijer
1784, okt

BERÖMLIGE FÖRETAGANDER OCH FÖRFATTNINGAR

På sitt hemman Smedbyn, Kila socken, Örebro län, har assessor Bengt von Echstedt gjort många förbättringar, vilket härmed intygas. Underskrivet av 8 ansedda personer.

Tillägg av Carl Fredric Geijer, som berättar ännu mer från Smedbyn, särskilt trädgårdsanläggningen.

----------------------------
 
0937Stockholm den 8 juli 1784Anonym
1784, okt

STOCKHOLM D. 8 JULII, 1784

Anna Forsman dog 87 år gammal i Ulrika Eleonora församlings fattighus den 14 juli 1784. Hon var änka efter garvaregesällen Johan Forsman. De hade 7 barn av vilka flera dog i späd ålder. Som änka och nästan blind antogs hon bland församlingens fattiga. Då fanns ingen fattigstuga och när de fattiga blev uppsagda från sina rum beslöts att bygga fattighus. Härtill fanns inte tillräckligt med pengar. Då fick änkan Forsman ett arv efter sin syster och transporterade det till Kungsholms fattigkassa mot att hon och hennes oförmögna dotter skulle underhållas och hederligt begravas. Fattigkassan fick 69036 daler och kunde nu uppföra ett stort och ansenligt hus åt stora gatan intill kyrkogården.

----------------------------
 
0938Utsatt belöning av Kungl. Patriotiska SällskapetPatriotiska Sällskapet
1784, okt

UTSATT BELÖNING AF KONGL PATRIOTISKA SÄLLSKAPET

Belöning på 50 riksdaler till den som nöjaktigt besvarar följande fråga:

Genom vilka medel kan spanska ullen av svenska får bibehållas i sådant pris och värde, att schäferiernas tillväxt och bestånd vinnes och handeln med ylle befrämjas

----------------------------